is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï!

( 455 )

dim oui circa 20 Jaaren, danby verzoekende om brie-

; veo van Pcnia Mtalis; - geaccordeerd.

Ëen Request vaa Schröder en Garrels , Kooplieden te Amfteldam, verzoekende permisiie om oader gewoone cautie om 400 ordinaire ja^rgeweeren , 12 dito met dub? belde loopen en zes paar P^stoolen naar Embden te verzenden : — gefield in handen van het Uitvoerend Bewind om de Vergadering te dienen van confideratien en advys.

Een Request van Hermanus de Waart, daar by verzoekende om met den Post >an Coachierge vanhetNarionaal Hotel en Kamerbewaarder deeter Vergadering, dcor het overlyden van den Burger Funcke yacant zynde , begunfligd te worden: — gtlteld in handen van de Commisfie tot Itfpedie der Zaal om de Vergadering te dienen van confideratien en advys.

Vervolgens aan de orde van den dag zynde de .Misfive van de Municipaliteit van Heervaart, daar by tot Schout aldaar hebbende voorgedraagen den Burger /f. van Dieden, brengt de Prefident in omvraage, of de Vergadering zich met dien voordragt kan conformeeren ? — en wordt gemelde Burger tot dien post aangefteld.

Auffmorth .loet het navolgend Rapport: Burgers Reprefentanten! Ingevolge en ter voldöeniBt aan Uiieder Decreet Comrnisfor aal ?an eergister, waa: by het Uliedc behaagdede ' ommisfie te gelasten, om binnen den tyd van tweemaal vier-en-twintig uuren ter Vergader.ng voor ve draagea een Lyst van zestien Perfoonen waar uic (op de wyze by dat Decreet bepaald) zoudi moeten worden geformeerd een Aanklager en Rechtbanl in de. zaak yan den gearresteerden Burger Reprefentan van der Jogt, neemen de Ondergetekenden thans de vry he d aan Uiieden voor te dragen de volgende Burgers I. fan Rees , Lid van de Municipaliteit te Nyme gen.

%. J. P. Klein, Raad in den Hove van Juftitie vai 't voormalig Gewest Gelderland.

3. Bedmer, Secretaris van de Municipaliteit te Does btfrg.; ï ' ' .',.*.* ejfo* .1

- ,4. TL van der Burch, Lid in 't Adminiflraiïef <Be ftuur van het voormalig Gewest vanUfechr.

5. fan Nes jr.. Advocaat te U.recht.

6. Bom, Raad in dea Hove vaa juSitie ever he voormalig Gewesr. vanUtrechr.

1 j.'tV. Nood* Raad -ordina r in den Hove van ju; litie over de voormalige Gewesten v*n Holland'.-.-ei Zeeland.

3". J. ~E. Reuvehs, Raad ordinair in den Hove va: Juftitie over de voormalige Oewcs'en v.an Holland e Zeeland.

9. IVilmers, Advocaat in den Haag.

10. Malecotius, Advccaa: in den Haag..

ti. yan der Ja, Lid van het Committé van Jufiii' der Stad Amfterdam. ) »i ..j, a { iRttiüfi Si i -K ia. M, van Braks\MsmmA^.^ioLi, jajuV.' sVÜ

13. De Gavereii, Raad ördinsir inden Höveva'justitie over het voormalig Gewest van Groningen, t|fM )

14. De Graaf, Advocaat te Gr-óningen^-aCflr^T*^v7

15. Van Birlekom, Advocaat te Viiddelburg in Zeeland.

16. Pan R/yn, Ad vocaat te Zwolle.

Wy hoopen, Burgers Reprefentanten! dat deze opgave, waar van wy de moeijelykheid in veele opzichten kebbea ondervonden, en waaroratrend vjy , naar ons beste wee.en, en ook gedeeltel'yk op geloofwaardige iufor-ma ien van anderen hebben moeten te werk g.aaa , .voldoen moge aan Uiieder heilza-ate intent'-e in de?e..

Onderwerpende dezelve niet te min aan Uiieder meer verlicht en beer oordeel'.

tec;dlcnd) ..ja**.

tl. Midderigh. <a Costerus.-

De Prefident brengt in omvraag- , of de Vergadering zich met dit uitgebragte rapport kan conformeeren ?

Perhagen vraagt, of 'er ook Oranjeklanten onder de genomineerde .mogen zyn ?

De Prefident antwoordt , dat alle de benoemde verplicht zyn de Verklaaring afteleggen.

Schermer zegt : ' .

Dat , indien 'er 'gedistingeerde Oranje klanten óp de nominatie geplaatst zyn , dat dan de Vergadering de ' zulke niet kan of mag permittceren om de Verklaaring ■ af te leggen, of hun de gelegenheid daartoe geven; dat ï zulke perfonen niet bevoegd zyn de Verklaaring te doen, . veer minder om tot Rechters benoemd te worden. ; De Prefident zegt, dat de Burger Verhagen niet " gezegd heeft, dat 'er Oranjegezinden onder zyn ; . maar het flechrs gevraagd heeft. Scherm.r zegt:

Dat de voorgedragen perfoonen by hem niet alle bekend zyn , en hy 'er dus niet over kanoordeelen ; maat

- dat het tem evenwel voa'ikamt, cV.' die vraag van 'den , Burger rèr.\ag~ea ■mct^geneel 'zónder eenigen grond kan zyn ;" wans "dat dszehe endits volgsos zyn inziet; heel

t weinig tc pas zoude korr.em.

- Pan Bolhuis ligt, dat -hy deeze discusfien zeer ver-

' nederend voor de Commisfie befchouwt — .en vermeen?

1 dat; de. Vergadering Wil zoTtei vcrtroime&in haare, CafJ- •■ misfie kan Hellen,., da? zv ma voor; eiiais geenepra* jty

^ gez;nden cp> (Jeeie lyst, zal geplaatst, heob'ea.

» Ockerfe zegty dac Ae Ve»gad6ring behoort i» aaoracr* 1 king'te neen-.ea , datde Commisfie inden tyd v&a tweemaal 24 «uien niet in ftaat is geweest, 0111 omtrent deeze 5 Pitfoonen zodanige ij farssa-i .a te neemen, da bei > :es nzcigeiyk zoude zy.tv.da» \x een abuis koade piit.vs heb-, , &»i'docb.;da.i*h^dsr Y^4Vi:fc«>% da Co"!:i ' " 'Lil 2 • nifsfie ,