is toegevoegd aan uw favorieten.

Dagverhaal der handelingen van de Nationaale Vergadering.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 45? 7

aen , beftaacde m*t drie Regtigeleerden en twee perfoonen, kmdig io het vak der Staatkundige Wysbegeerre, an io de kenais van het menfchelyke hart.

5». Dat tot hei vervaardigen van het Civiele Wetboek xai benoemd worden eene Commisfie van negen perloonen , zo veel mogelyk uit de verichillenne oorden deeier Rtpublkk geroaren, kundig in de Rechtsgeicerdaeld, Commercie, Witfe] en Asfuraatie, aan welken de magt, zal behooren te worden verleend, om zodanige pere i foonen te requireeren, als van welken zy vermreneq < aullen, de nodige informatien te zullen kunnen bc&oo-

6?. Dat de tot deeze Commisfien benoemde perfoonen van wegers deeie Vergadering in requifiiie zullen worden gefteld, op-die peenaliteit, als-omtrent de weigerige i Ambtenaaren is vastgefteld.

r°'. Dat aan ieder Lid der gemelde Commisfien zal i worden toege egd een Honorarium van ƒ 4000 'sj aars , by quartaa'cn.

8°. Dat aan deeze alzoo benoemde Commisfien, ten i einde aan dïrzeltcr Leden het werk, zooveel mogelyk , . gemakkelyk te maaken, zal worden overgelaten het bepaalen der Plaatie harer zamenkoms;.

9a. Dar 'er eene Commisfie uit deeze Vergadering zal worden benoemd, weike zal voordragen tweegroa tallen, waar uit door deeze Vergadering de Perfoonen tot getnef de Gcmm sfieo zullen worden benoemd.

De Prefident (telt voor om dit rapport te doen drukken , en drie dagen na- de diftributie aan de i orde van den dag te ttelL-n : — eit concludeerd conform.-

jiuffmorth dost her navolgend' rapport:

Burg 1. Reprtfe. ta 'e.! U*e Commisfie beftaande mr ce Kurger.' Au/fmtrth, Cbaerut, Theodorur ran Leeuw n. en Fhh hetft.de eer, m gevo-gc U.ieder Deereer van den r Apr.1 U 1. bV deeten oter te leggen hel Concept Decreet, wiens Ohtwep de <: om mistte was gtdeman-iee/d, ve ihopende, uat het: ehre uwe goedkeuring' aal - wïgiraagei?. , .

i „ Gebood, en by refumtie gedelibereerd zynde op h-l „, rappoit van de Burgers heprefénrauun Aujlmoith en ,„ vegere by fuccesfive Dècrciten uitgebragt opeen aantal

Requesten vau Sumgerccniig le Burgers onder anderen „'iaaoadeadé, dat zy vermenden als egtg Republieken verp'igr te zyn order de attentie deezer Verga„ring te moeten b'ei.geo den ftaat «an he» Fma> cteele „ vak, en diszelfs A tmmiftratie zeederd den Jaare 1795 JOt „de» 5ï Jaf.uarv 1798 alles tot zoodanige etniens als L breeckr ay vobrfi. Requesten en h:t dienaangaande ge- ■ .„rapperteerde zyn gedetailleerd..

,, En fpeciaal in agtiog genomen zynie op. welkewy: ( „ze htt best aan de intentie der Supplia. ten , aart het „legtmaatrg veilangen der zoo zwaar belaité Ingeieete„nen en aan de verpligtlRg de<ze V. rgadding jegens „hes Buaaffcbe Volk i<$ kunnsn wotdeu voldaan, » • ygedecmead ;'i '

r°. Dai zullen worden benotmd er) gecommitteerd, gelyk benoemd en gecommitteerd worden mits deezm', de Burgers Reprefettanten E, M. van Beyma P. va» Zonsbtek tn .„-Phjer Cz.

2°. Dai voorft, Commisiie zich esirftelyken zo nauwkeurig doenlyk zal itiformeeren naar de gan'fc.he Finaa« cieele Adminiftratie en het tieftuu! der Financie'e'e beiangens, too als dezelve over de geheele Republiek, atsinf de verfchillende voormalige Gewestea by de ïespeéfiva' Hoogst Gecomftitueereje Magten' in der tyd t fucce:fivelyk z-ederd de Revolu ie van 1795 ia tuaciie geweest zynde, hebben plaats gehad.

3°. Dat ten men einde hel Uitveerend Bewind der Bis* laaffche Republiek zal wor ien geautaorifeerd en ge] ïst, p,«lyk gefcbieii by deezen, otr. ain welgemelde Gom siisfié, alle n-xadigc en gevrasgde hulp en aifutcntie te verleenen en te doen verkenen , met fp;ciaaie ifjucczie aen de Aamimftrative Beftuuret» in de voormaalige Giwesten om aan vooifchreeven Commisfie ia alle opzigte de behulptaame hand te bieden en niets te verbergen of agter te houden van het geene zyvermeeaen zouden tot iniickting van onze Gecommitteerden of ter bereiking-vanocst oogmerk in deezen te kunnen dienen.

4°. Datinhita'geaoce'n de Com-mkffe zal worden gelast ea geatahorifeerd, geiyk dezelve gelast en g<authorifeerd wordt by deezen, om zoodanige'middelen te beraimea' en Perfoonen ie gebruiken, als dezelve ter i'p sedi^c volvoering van deezen onzen last en w.lmeening zalien incenen nodig te hebben.

5?. Dat zy Gecommiueerden van bunne vefrigtingea' en bevindingen aaa de Wetgevende Vergadering zu ien' doen een gedetailleerd Rapport» in dier voe^ed m-iertgt,é%i daar uit aan dezel ven en de gehtcle Natie ral Kunnen bly ken,met welke-eene meerdere of mindere en altoos p'ietm-Jiige omzigtigbeid, getrouwheid, beleid, accuratesle' en ipaarzaamheid de refpe&ivelyk na de Omwodtagvan 1795. gefungeerd hebbende H ;ogst Geconititüeerds Magten, fuccesfivelyk, zoo in de Generaliters raasen als in de vooimabge Gewesten, de F.oancieelt belang^-ns der goede Iagezetrn-cn hebben'beha-tigd ea beftaar.l.

6°' Dat aaa gemelde Gecommitteerden wordt o?cr4e> laaten, om de werkzaamheden dezer Commiitie i » rtrfk' een order en rarg te verigten , en zelf* onder ien te veidtelen , als zy het convenabelst zullen oordeeleas mus elkaLdeten ^crflag-doende-, ten einde-geiamenilyk' te kut.nen rapportecren.

En zal extract denr-aan e?n-ieder der voarfebreeven ' Sècomniiitecrdea , mitsgaders aan het Uu?oereaa Betwind toi informatie en na tgt worlea uitgegeven»-

Alles orédir fubmisfic van Uiieder beter-oornrri. tlflpWW11 ■1 'i ^'ij 'C ;,k Uem anrj3'zt> ob smurbraïJ /

De Prefident brengt in omvraag of • de- Vergai • lering xicïi met dit-Concept-Decreet, en rr.et de" laar by-voorgedraagene twee perfoonen kaa con'ornaeeren, en de beuoeming van zyn Pëffooa n die-Commisfie u- houdea in advys tot aanfctao.de Maandag.-

m 13 « «t'