Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Pa'aaveö, hy vermeent, dat deielve behoorde gefteld te worden in handen eeaer perfcnee'e Cbmmisfii, om de Vergadering nader 'te dienen vaa confiöeöiiea en advys.

De Bere zegt, dat hy lich ook in geenen desle konde eonforoieeten met bei advys van 't Intermediair Beftuur van hei vtormulig Gewest Holland; daar hy vermeende, dat de Burger Marcel met alle andere Ambtenuren gelyk (taande, die uit h>oidevau hun Patriottijrre, vaa hunne Posten onuet Nvaréo , die Burger-ook behoorde gerekend te worden onder de algemeen; fchaêve-goed-'n'; beg eenen te i'yi.

Frorinöffititt&it hy rchi.ntegendeel.corforrnhtt advys van het Uisrmedit.r' AJmi «iftratief Beftuur moest conforme: r v.; o* fat hfer g^ehe qu- tie wa; van ect.c fcüaêvergoeding, maar van veiloop«n ttatfïe'meaten.

Halst -z.a, dat ' y ziph vorkomen hoede conformerea mtt Ma Lfdeü; Wtwe vermeenden,'dat de yevga dermz, corsïorol het advies van hei A Iminiitratief tkftueir van Ho!l».id bthowdf te djeretetrc-n: oai-dat ».u sL di laatfte Spreeker te recht badt aangemerkt, hier gceae questie was, of aan den Xequsftiatt fchaê»t r^.. edin,£ kou worden totgehj-d; maar m hein iyne agtt.';*hi>s" tiactementen, waarop hy eene wettige aaüfp.'aak hadr, zouden, uitbetaald worden, en dit hy-d»a terraeende, dai niemand dér Leden overtuigd zynde ,■ dat. de Burger Martel op eenige wi lekeusi^e. wyzs van zyne Gemeente , uit hoofde, vaa zyne Palriot'.ii'che featimentea y^as weggejaagd, zich tegen het biüyk alvies vaa het Adminiftratief Beftuur van Holland konJle verzettea.

Govers zegt, dat hy zich in geenen deeie met die Leden konde conformeeren, welke vermeenen dat aan den kurger'A/aftff/het-Traclement a's Leeraar, geduurende zyne uitlandigheid, uit 's Landi Cas zoude worden uitbetaald, om dat hy ook veraeende, dat die burger gelyk öondt raes alie Ambtenaaren, die na de Omwenteling van den jaar 1787. van hunne posten oitjet waren, ën met welke fchaevergoeding te accordeeren,'s Lands Schatkist oneindig zoude bezwaard worden.

Pannebakker vermeent, dat het best sou zyn dit advyi »e ftellen in handen eentr perfoneele Cemmisfie.

Pan Mtsna zegt, dat, daar 'er zo veele verfchillecde fectimenten over deeze zaak by de Ltden der Verg'.dering plaats hebben , hy in confidtratie geeft, of de Prefident niet by appel nominal zoude doen beflisfen of de Vergadering zich met het advies van htt Adminis! tratief Beftuur van Holland konde conformeeren! ja of neen i

De Prefident inftitueert het appel nominal of de ' Vergadering zich kan conformeeren met het advys of het zelve wil gefteld hebben in handen eeriet perfoneele Commisfie: en wordt met meerderheid van itemtneii conform het advys geconcludeerd, 0

Een Request van Jan van der Haar, aaa de Hoog© Awaluw, versoekenie om fcbaeva&oedingJ we5ensoadergane plunderingen, welke hy vau au Oranjj araauw by gelegenheid der retraite van de Franfche Tioapes ia den jaare 1793 neef; moeten oadcgaia: — geitelJ ia han.iei van eten Burger van der Hoeven c. f., om de v.r-adering te dienen van conlidcratien en advys.

iieo Request van Johan Gerard van Oldenbarneveli„ genaamd Tulltng, hou jende verzoek, dar, daar hy door 7 Agetten ter ^uircttng net Grondvergaderingen alhier* a» brero^crecni--; i WSkgdr .-. iet opgeroepen zynde, diai door geenriots van zyn Stemrecht met de ge volgen daar van, ni de aaaneeroing der Coaftiturie gehouden mie yo»d#u v.rvaliei te zyns — geiteld in handen van het ÜKvötretd Bewind, om daar op hst nodige reguard te

Ben Rentte» -an de Ledea der Volksbyeenkomst te kroningen, ;>.,der de Spreuk: Doet ReeJit en ontziet niewand, hou4eade klagten, zoo over den Agent Crone, me u. ; jrja h-t Uitvoerend Bewind van-hun-had gerequireerd nkerea Brief, waarin de naamen opgetekend ware,, van die Burgers, dii het befaamde Request teeea de. éca en ondeelbaarheid, en tegea de amalgrme vaa ^cüu;den, oinnea Groningen aan decte Vergadering hadden geteieend , ea welke zy voornemens waren opentlys aan de Agaten ter zuivering.der Grondvergaderingen °/ft"r -er o^53 ' a)s msde onr het intermediair Aimi•nutratiit Beduur a'daar, het welk zich had meefter gemaakt vaa een keq.jest, geadresfeerd aan Uiieder Ver- • gaJering, ftrekkemie tot appui van het Voorftel van den Barger Repia.Dtant^öo^a/j, verzoekende, datdeeze Verga. enogg-heve te onderzoeken, in hoe verre de-Burger Crone als particaiit r of als Agenr het recht bezit, ora hunne eiaendommel) ke Itukken.die alle liet heil van het Vaderland endeonderfteuning vaa de tegenwoordige orde van zaaken bedoelen, van hun te requireeren, en datwydersde 1 Vergadering gelieve tebeilblcn, toe zy zich overdebe- 1 langen des Vaderlands, welke zy aan deeze Vergadering, begeerea voor te ,draagen, als eetlyke Republicainea moeten gediagen, zonder dat zy behoeven te vreezen, da: zy hier in door het Intermediair Adminiftratief B-fluur vaa Stad en Lande kunnen worden verhinderd - — htüootea em dit Request met dc Bylagen, wat betreft het eerfte point, ( opie te zenden aan het Uitvoerend Bewind om. de Vergadering te dienen van bericht, conft, deiaucn en advies: en wat he: tweede point aangaat, gefteld m handen van den Burger Boseh c. f. om tedientn van confideratien en advis.

Een Request van H. van der Mjll, gepenhoneeri Lieutenar,t Comnel in dienst der Bataaffche Kepublicq .

daarby verzoekende continuaiie van Pet fie en •

waaiopi.er gewoone Decreet is geval'en.

Een Request van Genit van Rhee , gepenfioneerd Lieutenant in dienst dei Bataaffche Repub icq , ve.zoe

kende om continuatie van Penfioen: waaroo het

gewone Decreet is gevallen. P

Een RtqiKS, vaa P% de Lange, geperJoneerd Capv m » dicmt der Bataaffche RepubikqV verzoekende conti?

Sluiten