Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 i

"S1 i uar, wanneer ae sugtea over nji berooVen van liet Stemregt getonden wierden aan 't Uitvoerend Bewind om dasrop het codig reguard te flaao , en het declaratoir van den Requestrant, waarby by de Conftttutie voor de zyne aacneemt , wordt aangenoomen voor Notificatie , als dan de zwarigheden 'uit den weg geruimd zyn.

Ocierfi iegt , dat zoo hy het Request wel verdaan beeft, het doel van dea Reques rais dan zonder twyflfel is , om zyae ftem over het Ontwerp van Conitituiie in coTpuiat e te doen komen : doch dat dit op dit oogcnbiik, oh'chooa anders vin veel gewigt , thans flechts als een accesfoir kan worden befchou.yd; dat ook hy ver-, meent, dat deeze zaak niet is van het Departement van, deeze Vergadeubg , nóg cok niet van die van het Uitvoerend Bewind , dat het riet genoeg is zvne ftetn in deeze Vergadering u't t; brengen , daar dc Ste,m V5n tduitena inaïyidu's nimmer btt-ten de Grond - Vergaderingen op eene legale wyze gelden kunnen, dat hy dus coucludeerd , om het Request, zoo als het Jigt, buiten dei.beratic te houden.

Btljaart zegt, dat hy het Stemmen over hetOntwerp van Staaisregcl.ng , hetwelk het geluk des Ba aatfcnen

» Volktzoo voor het tegenwoordige als toekomende beflisfen , van dat, gewigt befchouwd, dat men daar over

üiet| igt behoort heen te flappen ; . en Qat,

daar over dit poinö hier questie is, en de Requeittant zich beklaagé, dat hy op eene onbillyke wyze door de Agenten ter zuivering der Grond-Vergaderingen van het Stemrecht is uitgêfiooten geworden ,"hy vermeent, zich te moeten voegen by die Leden, welke meenen, d, t het eerfte point van het Request aan het Uittoerend Se-

. wind behoort gezonden te worden, om daar omtrent de nodige voorziening te doen, en om het ha'fte als geen point van deliberatie uitmaakeade eenvoudig tv renvayerren aan dat Bewind.

De 'Prefident ftelt voor om ten einde alle ver-; dere discusfien in deezen af te fnyden,om ie karreen van den Requèïtrant óver her bsrooveu v n het Stemrecht te zenden aan het Uitvoerend B-.wind, om daar op her. nodige reguard te flaan, en dat point, waar by hy hec Ontwerp van Staatsregeling voor de zyne aanneemt, buiten deïibera. tie te houden.

<''■•■■'( ::-}■ *\w :'\

Veele Leden r-ppuyeeren dit : en worrit

conlorm geconcludeerd.

Eene Miifive van het Uitvoerend' Bewind , houd ingevolge van, en ter voldoening aan het Dcoee- lei Vergadering van der. 19 Maart \; 1. der//«er co riet-ratien en advys Op' het Reqnêvt van Marth.a R^i<!<iaar, verzoekende dat aan Jacobus Koppren, SSMbIi Van de ïweede halve Brigade,- in dieast van de-^tazficbeRf-pubiiek, Wegens en ter zake van de-docr hem begaap deferte, mag worden: verleend brieven vin Pardois des sy dit Kcquestgeesamineerdhebbendejiahetit^eg'eeae

voldoende reden hebben gevonden, om favorabel 0? het daar in vervatte verioek re rapporteeren, dat zy dersalven van oordeel waren, du hetzelve behoorde te worden gedeclineerd en gewezen van de hand: — en wordt conform geconclu leerd.

Eene Misfive van het Intermediair Adminiftratief 8> ftuur van het voormaang Gewest Gelderland, ftrekkeade ter geleide van 'een by hu,n ontvangen adres van de Municipaiiteir van Eybergen , ïnte-cedeerende voor den Burger Jan Muilerink, welke niettegenftaa.ide hy een voorllandsr vau het Patriottisme en een oprecht Vaderlander is, door de Agenten ter zuiveiug van is Grondvergaderingen aldaar, op de iysr det appa ente Stem-gerechtigde is geroyeerd geworden: — gert.ld in handen ran het Uitvoerend Bewind, 0.11 daar op het nodige reguard te flaan. a \. - Eene Misiive van den Raad van Juftitie van het voor-maihg Gewest Friesland, houdende in getroige van ea ter voldoening aan het Decreet van den 6 April 1. I;,. derzelver conuderatien ea advis op het Request «an Hendsi.i Janr c. f., alle Ingezetenen van het Dis'iid Rau, werderheim, gelegen in het voormaalig Gewest van Friesland voornoemd, daarby verzoekende, dat deie Vergaderfde^ pu,cedjres door den Procureur Generaal van i dat GtwtsvRatsone Officii regende Reqaestr.<ntp~ wgens een plaats hebtnmd di puu: .usfehen de meerderneij van dat Beftuur en de Requestranten gerezen, ondernomen, gelieve te morttfieeuen, ea dat deeie Vergadering, hangende derzehrer deliberatie o?er g melde verzoe*, gelieve te ve ieenen furcheanceop de ut fpraakder reed-, vooorfenrevene yrocedur.-s van de R^n !esrra->tea, | c vootds furchei ce op de voordgang der procedures

«n die der ov^e Reeru iracter.: gefteld in han.

den van de Burgers Hof/man , B3Sch , Konynenburg , Bakker |a de Bere, om de Vagalering te dienen vaa Cor^i -aitn en . ,^^^1

1 - 1 n qi :tcn sar. Burgers van Wynaldum en Mini nsrt.^a geie^n 10 Barradera,deel in het voormalig-Gewes, F.ie. aad, daarby iieti beklagende over de Agenten fr i=oifean fai.e van he- g?raeule Beftuur ter voornoemde PUatze-.i, relatiJ Je afzetting der Burgers Ja;ob Jacobs en C E, Knegjes, al« Leden van het Gerecht aldaar, verioekende d-uromirend de voorziening deezer Verfealering :.— geiteld ia handen van het Uitvoerend Bewind . gra jaaiup het nodige reguard te flaan.

Een Reque t van eenige Burgers der Stad^wolle ,daiï by((*e,r>.opkeüde > dat deece Vergadering gelieve tedecre

i> t tvte óttis , of ;en minften de helft der thairjr W gterende Leden der Conftitueerende Vergadering by de aanoeeming der Conftitutiezullen blyven contioueeren.'.

2". Jat htt lot der. Ringen zoude .aantooaea, voor w ne de continueerende Leden moeftsn gerekend wor- > de ve-koozes te .zya.,,en, dat daar van by Publicatie ann den VolUe worde kennis, gegeeven: — gefteld in han Jen v-sa d:n Bmger Bosch c.f., om ie Vergadering te dienen ran ccnfideratien en advis. . Évn Extra-Rappor; vaa deri Lieutenn; van het eerfte. «

* 8 ** ,f" ■ - * l kV

Sluiten