Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

28 DE NAARSTIGHEID DER

Wij wenschten, dat dit alle ondeugende kinderen , welke aan dit kwaad fchuldig ftaan, moge verbeteren. Voor braave kinderen , welk een goed hart bezitten , is deze gefchiedenis niet gefchreven.

DiRK.de zoon van een' molenaar, is de deugniet, welken wij anderen tot een' affchrik voor oogen zullen Hellen. Hij was ïlegt opgevoed, en had altoos veele kwaade voorbeelden gezien, hoe' de lieden geduurig met eikanderen krakeelden en de een den anderen allerhande' verdriet aandeed. Uit dien hoofde werd zijn beflaan ook zoo flegt. Daar hij nu een natuurlijk goed verftand had , doch het zelve ten kwaade gebruikte, zoo werd hij in zijne ondeugd ook des te doorfiepencr. Hij was altoos op de afgerechtfte guitenltukken bedacht, om die aan anderen tc pleegen. Zijns vaders knegt fiocg hij fpijkprs in de fchoenen, waardoor hij zijne voeten openhaalde. Naast den molen had iemand eenen fraaien tuin en overfchoone bloemen in dcnzelven. dirk klom 'er in , cn vernielde alles, waar hij flegts bij konde. 'Er kwamen bij zijne ouderen wel klagtcn op klagten over hem; maar

zij

Sluiten