Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VRTHMD, GELTKHEID, BROEDERSCHAP.

Het Provinciaal Committé van Holland

Aan

Alle Municipaliteiten in dit Gewest.

MEDEBURGERS!

J^"adien de Nationale Vergadering, reprefenteerende hét Volk van Nederland, aan de HoogstgeconfUtuëerde Macht van dit Gewest by Misfive heefc te kennen gegeven , dat zy, uit aanmerking der klaglen aan hun gedaan , over den last der inkwartiering van Franfche Xroupes, in foldy van deze Republiek, en uit de informatien, zoo door het Committé tot de algemeene zaken van het Bondgenootfchap te Lande aan hun fchriftelyk , a!s door den eerften Commisfaris voor de Franfche Troupes, jf. Hf. 'ijansfens aan eenige Leden uit hunlieder midden daar toe gecommitteert, by monde gegeeven, gebleken is, dat de voec en wyze waar op die inkwartiering van gezegde Troupes tot nog toe gedaan, ruineus is voor 'sLands Kasfe, en nog voor de

Ingezetenen en nog voor de Troupes aan het oogmerk voldoet;

zy dus overtuigd waren dat het werk der Caferneering van gezegde Troupes voor den Lande onkostbaarder, voor de goede Burgeryen jninder drukkende, en voor de Troupes op ccne berere forme moest worden ingericht, en derhalven by Decreet, op den 8. September laatstleden genomen, bepaald hebben, om de HoogstgeconfUtuëerde Machten "bp het ernftigfle te verzoeken en te exhorteeren, de onderfcheidene Municipaliteiten aan te maanen, om op den voet der door het Commtsfariaat gedane propofitie, de Caferneering en de leverantie en verzorging der daar toe benodigde fournitures voor de Franfche Troupes voor hunne rekening en onder hun opzicht en beheering te nemen, met dit onderfcheid echter, dat in plaats van zes ftuivers per week voor ieder Man, en twee ftuivers voor ieder Paard, aan bua zal toegelegd worden agt ftuivers per Man, en drie ftuivers per Paard , in die veronderftelling, dat de gefchiktheid der Gebouwen en de deugd der Fournitures volkomen aan deze verhoogde prys zoude beantwoorden , en de Ingezetenen, door het wegruimen der bezwaren, welke thans hier omcrend veelvuldig inkwamen, van den last der inkwartiering by aanhoudenheid bevryd blyven, en verders met vrylating aan zodanige Plaatzen ten platten Lande, alwaar zich kleine Detachementen beneden de twaalf Man bevinden, om zich ter bekoming van eene naar hunne omftandigheden geëvenredigde verhoging aan het Committé tot de algemeene zaken van het Bondgenootfchap te Lande te adresfeeren, met authorifatie op welgemelde Committé, om ten dezen opzichte naar bevind van zaken te mogen handelen.

WjF

\ KONINKLIJKE QtSUOTHEEK

Sluiten