Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

,,,/;/

VRTHEID, GMLTKHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der

Refolutien , van 't Provintiaal Committé van Holland , genottien op

Den 13. November 1797. Het Derde Jaar der Bataaffche Vryheid.

"\n aanmerking genomen zynde , dat doof verfcheiden Secretarlsfen in de Steden en Dorpen , en andere Perfoonen , den öBtfangst van het Collateraal en audere zogenaamde oude middelen hebbende, niet is voldaan aan de Refolude van dit Committé van den 30 Juny laatstleden, waar by dezelven zyn aangefchreeven en gelast, zich naaf den Inhoud van het Decreet van het Provintiaal Beltuur van den. 27. derzelve maand, ftiptelyk te reguleeren.

Zo is, na deliberatie, en na dat door het Departement van Finantie, was geproduceerd eene, uit de door de Ontvangers ingezondene opgaven , geformeerde Lyste van alle de invoegen veorfz. in gebreken gebleven Secretarisfen , goedgevonden en verftaan, dezelven by deezs andermaal te gelasten , en aan den Inhoud van het zelve Decreet , als nog, en wel uitterlyk binnen den tyd van 14 dagen, panftaëelykte voldoen, en om mitsdien binnen den gemelde tyd aan het Comptolr der Gemeenelands Middelen, waar onder ieder van hun resforteert, optegeeven , of dezelve nog eenige Penningen , onder welke benaming ook, onder zig hebben, dan wel, of by hun geene Penningen! voorhanden zyn, en zo ja, als dan alle dezelve terftond ten gemelde Comptoire overtebrengen; en voorts de Ontvangers der Gemeenelands Middelen , onder wiers resfort , door alle de Secretarisfen , aan het bovengenoemde Decreet nog niet is voldaan , mede te gelasten , na expiratie van den gemelde tyd , aan dit Committé optegeeven, of aan deeze Refolude geheel is voldaan, en zo niet, welke Secretarisfen daar van dan nog in gebreke zyn gebleeven.

En zal Extract deezer worden ter hand gefteld , aan het Departement van Finantie , en het Committé van Rekeningen , tot informatie , gelyk mede Extract deezer zal worden gezonden , aan de in deczen bedoelde Ontvangers der Gemeenelands Middelen , en Secretarisfen, zo tot naricht, als om zich daar naar te reguleeren

Accordeert met 't voorfz. Register.

La 175"^ 581

Sluiten