Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V R1THEID, GELFKHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Refcr Iutien van het Provinciaal Com. mitté van Holland, genomen op

Den 14 July 1797. Het derde Jaar der Bataaffche Vryheid.

In agting genomen zynde, dat hee Provinciaal Beftuuf van Holland, den 26. Juny dezes Jaars, genomen heeft de navolgende Publicatie t

VRFHEID, GELFKHEID , BROEDERSCHAP. P UBLICATIE.

jj^fet Provintiaal Beftuur van Holland, allen den geenen, die deeze zullen zien, of hooren leezen: Heil en Broederfchap! doet te weetcn:

Dat wy hebben goedgevonden te refolveeren en te bepaalen, dat de Waagen in de zoogenaamde kleine Steden en op het platte Land, even en in diervoegen voordaan zullen worden gerefpecteerd, als die der groote Steden, en dat mitsdien de Inwoonders van de zoogenaamde kleine Steden en het platte Land zullen worden ontheft van het bezwaar, om, naar vertooning hunner Waag-cedullcn, andermaal het recht op de Waag te moeten voldoen.

En, nadien hier door, aan de eene zyde, welde gelykheid bevorderd, maar ook daar tegen aan 's Lands Finantie eenig nadeel zal worden toegebragt, en het niet meer dan billyk is, dat het zelve op de meest gefc hik rite, en minst onereuste wyze worde vergoed , door eene verhooging van fommige Articulen of anderszins; ZOO IS HET, dat wy, na rype deliberatie, en na alvoorens te hebben ingenomen het advis en de confideratien van het Provintiaal Committe', hebben goedgevonden te decreteeren en te ftatuëeren, zoo als wy decfeteeren en ftatuëeren by deeze i

Dat de belasting op de Tabak van nu voordaan zal verhoogd worden met ééne ftuiver op de honderd ponden, en mitsdien gebragt van drie , tot op vier ftuivers.

Dat de belasting op allerlei Zuikeren ook van nti voordaan verhoogd zal worden met één ftuiver op ds honderd ponden, en dus gebragt worden van vier tot op vyf ftuivers.

Dat de belasting op de Boter insgelyks met één ftuiver op de honderd ponden verhoogd, en alzoo van drie tot op vief ftuivers zal gebragt worden.

Dat, om de ongelykheid, die *er tusfehen de Vefkoopefs,

A *ö

|" 'konÏnkluxe bibliotheek q. 175

By Pubikaiii van 2 6 Juny 1797 eenige Redres/en van het Recht op dé Waag gemaakt Zynde. de Gaarders getast zich daar naaf reguleren.

Sluiten