Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sscreet. /

VRTHEID, GELTKHEID, BROEDERSCHAP,

Extract uit het Register der folutien van het Provintiaal Committé van Holland, genomen op

Den 28 jfuny 1797. Het derde Jaar der Bataaffche Vryheid.

X& agdng genomen zynde, dat het Provinciaal Beftuur op den 27. Ëy Decreet Juny dezes Jaars heeft genomen het navolgend Decreet: van den 27.

Juny 1797. aan het Com-

J s geleden het advis van het Provinciaal Committé, op de mitté tot de zo* by appoinctement van gister in deszelfs handen geitelde Mis- ken van de Mafive van het Committé tot de zaken van de Marine, waar rine vrydom by vrydom van de Provinciaale en Stedelyke Impofitien, ver- verleend zynde, zoekende van alle confumtive en andere middelen, welke voorat geen naar door hun voor rekening van den Lande zyn ingekogt, en 's Lands Schena boord van 's Lands Vloot en Transport - fchepen, leggende pen word geIn Texel en het Nieuwe Diep, ftaan vervoert te worden, zonden , de volgens een daar by gevoegde Lyst, zoo voor het geen van Gaarden, daar het ingekogte reeds betaald is, als van het geene daar van in geconcervolgens de Ordonnantie op de gemeene Middelen nog zou- neert, gelast, den moeten betaald worden. daar naar

Waarop gedelibereerd zynde, is goedgevonden enverftaan, te reguleert*. by deze de voorfz. verzogte vrydom der Goederen, op de voorfz. Lyst vermeld, te accordeeren, mits egter onder de navolgende precautien:

1. Dat 'er geene verzending van wegens het Committé tot de zaken van de Marine zal worden gedaan, als voorzien niet de nodige Pasporten of andere bewyzen, dat die verzending van hunnent wege worde gedaan, en aan 'sLands respective Comptoiren worden gehaald de nodige Billietten en Dèclaratoiren, zoo als men gewoon is te doen omtrend Impost fubje&e Goederen, welke na Zee worden gezonden, alsmede, dat ten opzigte van de terug brenging dier Dèclaratoiren in acht genomen wordt, het geen by de respe&ive Ordonnantiën daar omtrend Is voorgefchreven.

2. Dat door het gemelde Committé aan ons worde gezonden een opgave van al het geen door hun reeds voor de Impost fubjefte Goederen zoude mogen zyn betaald, ten einde, nabe* hoorlyk onderzoek, 's Lands Gaarders konnen worden gequaiifïceerd, de verzogte reftitutie te doen.

3. Dat het gemelde Committé, zoo aan het Provinciaal Cotn* mitté als aan de Opziender over de maneanüe van 's Lands ge*

* meene

1""——saam hui wim

KONINKLIJKS B!3LI0TH£EK Vcrz. Plakkaten

C 175 1

Sluiten