Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gelykheid;

VrYHEID,

broederschap.

Extract uit het Register der Refolutien van het Commkté van het Intermediair Administratif Beftuur van Holland.

Den 24 -jfam/ary 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Ontfangen en gelezen een Decreet van het Provinciaal Beftuur van Holland, dato 23. January, genomen op eene Misfive van de Conftituëerende Vergadering, reprefenteerende het Bataaffche Volk, welk Decreet en Misfive hier na volgen geïnfereerd:

het Gebed enz. V/aarna de discusfiè'n over de Misfive van het Provinciaal Committé geopend zyn, en geduurende den loop derzelve de navolgende Misfive van de Conftituëerende Vergadering, reprefenteerende het Bataaffche Volk, zynde ingekomen:

GELTKHEJD, VRTHE1D, BROEDERSCHAP.

De Geconftitueerde Vergadering, reprefenteerende het Bataaffche Volle,

• Aan

De Hoogstgeconftitueerde Magt, genaamd het Provintiaal Beftuur vanHolland.

MEDEBURGERS!

w

▼ F y haasten ons, om UHeden by dezen kennis te geven, dat de Conftituëerende Vergadering, uit hoofde van den dringenden nood en het onmiddelyk gevaar, waar in zich het lieve Vaderland actueel bevind, op heden heeft befloten, om, met volkomen vernietiging van het Reglement voor de Nationale Vergadering, gearrefteerd by Hun Hoog Mog. op den 30. December 1795, dadelyk in werking te brengen hec ftelzel der eene en ondeelbare Bataaffche Republiek, in alle derzelver betrekkingen, zo naar binnen als naar buiten, in het Politicque als Finantiëele, met in éenfmeidng der Oude A Schul-

Sluiten