Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GËLTKBEID * VETHEID, BROEDERSCHAP,

Ëïtract mt het Register det ïtefö^ tiën van het Intermediair Admi^ üistratief Beftanr van het voor* maalig Gewest Holland,

jDonderdag den 19 July 1798.

Het vierde jaar der Bataaffehe Vryheid.

J)fe Commisfie tot de Gemeene Mtddeleh heeft ter Vergaderitlgvoorgedragen, dat ter haarer kennis is gekomen, dat vcrfcheide Lieden,&zich ten nutte makende de Refohttie, by het Adminillratief Beituur op den 5. Jüny laatstleden genomen, diverfe Neringen, als vaa Grosfiers, Tappers, Bakkers en anderen, hebben begonnen, zonder, het zy van dit Beduur of hunne plaatfelyke Municlpaliteiten eenigé aflens van admisfie te vraagen; en daarïn continueeren , federt de gem. Relolutie door *t Befluit van het Intermediair Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 29. daaraanvolgende wedef is ingetrokken en buiten effcft geftelt DAT vervolgens andere neeringdoende Liedfen Op veele plaatfen, welke door die geenert, die na den 5. Juny nu dezelfde nceringen doen, en exerceeren, grootelyks worden benadeelt, ten fterUiïen infteeren ; dat aan dezelve de exercitie daarvan direft zoude worden verboden, naardien zy oordeelen dat het gevolg van gem. nadere Refolutie of Befluit van het Intermediair Uitvoerend Bewind moest zyn, dat alles weder zoude moeten worden hertteld in dien Jlaat, zoo als hetzelve voor de voorte. Kefolutie van den 5. Juny zich bevond; Dan, waartegens de andere Lieden weder bybrengen, dat zulks voor hün eene hardigheid zoude wezen, naardien zy die meringen hebben begonnen, uit kragte van de gem* alstoen Wettige Refolutie van het Administratief Beftuur, van dato 5. Juny, welke hun daartoe de vryheid gat.

DAT de Commisfie voorziende, dat deeze d.ff. rente begrippen* en uitleggingen fomtyds aanleiding Zouden kunnen geeven tot moeiïykheden en verwarringen. Welke naar haar inzien, zoo veel mooglyk moeten worden voorgekdomen, en dat ook deswegens veelvuldige adresfen, het zy aan het Uitvoerend Bewind, of deeze Vergadering zullen wordet gemaakt, (gelyk dit reeds heeft plaats gehad) heeft gem. Commisfie vermeend aan deeze Vergadering in overweeging te moeten geeven of niet, ter voorkoming van al het bovengemelde, eene Refolutie zoude behooren genoomen te worden; waarby verklaard wierdt: dat alle zoodaanige Lieden, welke ütc kragte, en op grond van de meergemelde Refolutie van Het Administratief Beftuur, van dato 5. Jtiny, eenige neering htbben begonSjen, daarin zuilen vermogen is continueeren: «tifi dezelve niet

A örV

Sluiten