Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELYKHEID, VRYHE W, BROEDERSCHAP.

Extract uit het «Register der Refo-

lutien, van het Adrainistratif Beftuur van 'tvoormalig Gewest Holland, genomen op

Den 7 Jiiny 1798. Het Vierde Jaar der Bataaffche Vryhsid.

Xn achting genoomen zynde , dat de Agent van Oorlog der Bataaffche Republicq aan het Adminiftratif Bcltuur heefc gefchreeven de navolgende Misfive.

GELYKHEID , VRYHEID, BROEDERSCHAP.

In den Haag den n Mey 1798. Het Vierde Jaar der Bataaffche Vfftteid»

De Agent van Oorlog,

Aan het Adminiftratief Beftttuf van fret voormaalig Gewest Holland.

BURGERS!

Ik heb het genoegen Ulieden te communiceeren dat de Generaal en Chef Joubert, op myne herhaalde klagten en naderen aandrang wegens de plaats gehad'hebbende Smokkelaryen, dien aangaande de nodige ordres aan d' Armée heeft gegeeven ; zy zullen zo ik vertrouw alle klagten van dien aart doen cesfeeren; zo cezelve echter onverhoopt m t vervolg nog mogten voortgaan , geüeft my als dan daar van kennisfe te geeven, met aanwyzing der Guarnifoenen en Corpfen die zig aan dceze desordres fchuldig maaken, ten einde zulks dadelyk. ter kennis van den Generaal en Chef te kunnen brengen.

Heil en Broederfthap ƒ

(Was geteekend) G. J. PYMAK.

(Lager ftond.) Op last van denzelven. (Was geteekend; AB" BAUD,

Abs. Sccret.

Is na deliberatie goedgevonden en verftaan , dat daar van kennis zal worden gegeeven aan alle die in het nuintien van 'sLands gemeene Middelen zyn geconcerteerd; en zal mitsdien Extract deezer gezonden worden aan het Officie Fiscaal, de refpectire Bailliuwen en Hoofd-Officieren, den Comtnis ffeyns, en de Infpecteurs tot naricht ; als meede aan de refpective opzienders, zo tot naricht als om daar van aan de Perfoonenin deeze geconcerneerd, kennis te geeven, ten einde zich daar naar te gedraagen.

(Onder ftond)

Accordeert met voorfz. Register, (Was geteekend)

HEUVELMAN, Jf,

Sluiten