Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELTK.HEID, VRXHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der

Üefoiutiën van het Intermediair Adminiftratief Seftuur van het voormaalig Gewest Holland, genomen op

Dên 4 July 1798. Met Vierde jaar der Bataaffche Vryheid.

In agtir>g genomen zynde, dat Op een Befiult van het Intermediair: Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek van den 29 Juny deezes jaars, den 30 daar aanvolgende door het Intermediair Adminiftratief Beftuur aan den Volke is gedaan de navolgende

NOTIFICATIE.

CELYKHElD, VRTHEID, BROEDERSCHAP.

Het intermédiair Administratief Bejluut m k* ïnrmaaliè QeWest HMa*L ontvangen hebbendé het navolgend

Extract uit hei Betfttetjer Bejlutcr, van het Intermediair Uitvoerend Ü*} Vind der Bataajfclle Republiek*

Vrydag den 39 Juny 1798*

Het Vierde Jaar der Bataaffche Vryheidi

I er tafel gebragt tynde eeti Extract u'tt de ReColutien van het Iri* termediair Administratief Beftuur van het voormaaiig Gewest Holland, yan den 5 déezer hopende maand, daar by dispenjeerende alle bróódhakkers, Koekbakkers, Gr os fiers en Slyters in IVynen fterke Dranken &c. van de ten deezen opzichte exteerende Gilde Wetten-

Is, na gehoüdene deliberatie, en uit aanmerking van de Decreet en en Publicatiën van den 10 en atfien Mey /. /., houdende, dat de Belastingen en Gilde-Wetten als nog zouden blyven op den ouden voet, be/Joten. het Intermediair Administratief Béftuur van het voormaal, g Gewest Holland aantefchryren en te gelasten, zoo als gejchied ky deezen, om daadlyk na den ontvangst Van dit Befiuit, gemelde Kefolutie van den 5 Juny l. I. intetrekken en te ff ellen buiten effect, in hief Van door behoorlyke Advertentiën de noodige publiciteit te geert» , als *jnde gemelde Rtfiluti* flrydig met de Decteeten van de»

Sluiten