Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

O P D Pv A G T.

heek Werk — bet Plechtanker van onzer aller fryhe-id, door valfche drogredenen, die niets uitdoen , van ge dagten was veranderd (tf).

Jlet fmarc my , Wel Edele Heer! da: die Aenmerkingen door my, zonder verkeerde bedoeling , gemaekt, door U als onvriendelyke — als oneerlyke verdraeipngen zyn voorgedragen. Herlees, bid ik U, de door U bedoelde pasfages in myne Brieven, — dan zult Gy een zagter vonnis over my uitfpreken.

Ik betuige U oprechtelyk, dat ik, zonder Uwe Verkïaering Cjf') *X gezegde, „ dat Gy niet geloofde , dat men één voorbeeld zoude kunnen bybrengen , waer by de bevoegdheid va» den Raed van Staeten, of van den zogenaemden Hoogen Krygsraed , of van byzondere Krygsraeden , in tvvyffel getrokken was ", niet in dien zin, welken Gy nu bepaeld hebt, te weten van die gevallen, van welke Gy fpraekf,— welke Gy gezien had, maer van gelykzoortige gevallen zoude opgevat hebben. — Ik vorzekete U met die zelfde ronde trouwe , dat de volgende door U gebruikte pasfages : „ Daer , zy (Americaenen) geene Stadhouders hadden, " aen wien zy 't beflisfen hunner gefchillen over Oorlog, Vreede enz. konnen opdragen, —

„ GELYK DE ONZEN GEDAEN HADDEN , -en- 't Was ,

„ VOOP*.

(a) Pag. 94.

(b) Pag. 60.

* 3

Sluiten