Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 146 )

fchroomd te--werk — wanneer Hy goede bewy» zen kan te voorfchyn brengen ? dan ryst gewoonelyk zyne mannelyke taele, na maete Hy levendiger van derzclver gewigt is overtuigd geworden: —> Dit zoude ik uit het bericht zelve kunnen toonen.

Niemand, Wel-Ed. Gellr. Heer! zal in twyffel trekken, of de militaire Rechter, in 't leger of op marsch , wanneer 'er geen civile Rechter by de hand is, tot het ftraifen der commune deli&en zy gerechtigd; en, ik maeke geene zwaerigheid,ora 'er met zekere bepaelingen in de guarnizoenen by te voegen: — Maer, ook zulks zoude ik niet betwisten, al was 'er geen Artikulbrief voor handen. Vraegt men wanneer'? 't antwoord is gereed; in Oorlogstyden— en wel voornamelyk in die plaetfen daer de civile Rechter niet competent is, om dejudicaluure over militairen te oefenen: Ik zal nog eenen flap verder waegen — of het my met myne oude Spitsbroeders en derzelver Patroonen mogte bevreedigen, en ook de judicatuure over commune deli&en — zelvs in vreedenstyd, aen den militairen Rechter toekennen. Maer waer? in die Steden, welke in het civile niet onder 't resfort van den Staet behooren, — Namen by voorbeeld, — Maeftricht aen de Luikfche zyde, en foortgelyke plaetfen.

Zeker is 't, Wel-Ed. Geftr. Heer! gelyk de Heer Paulus zich zelve tegenwerpt, dat de Artikulbrief in Oorlogstyden gemaekt is; uit hoofde, dat „ by „ dagelykfche experientie bevonden werden veele

„ ende

Sluiten