Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

' C ü?ZVKHEID, P-RFHEJD, BROEDERSCHAP.

Fxtract uk het Register der

Refolutiën van liet Intermediair Administratief Beduur van het vobrmaalig Gewest Holland, genomen op

Den 6. jfuly 1798. Het vierde Jaar der Bataaffche Vryheid.

| ^jhé Commisfie van Finantie, heefc ter Vergadering rapport tiïtgcop de navolgende, by onderrcheidene marginale appoincterneuten, fubcèsfivèïyk in derzelver handen gefielde Misfives; als;

Van de Municipaliteit van Aarlanderveen.

Van de Municipaliteit van 'Lang en Korter aar.

Van de Municipaliteit van Uïigeest en Marken, binnen.

Van het Admlniftratief Beftuur der Stad Alkmaar,

Van de Adminillrative Municipaliteit van Oostzaan.

Van de Municipaliteit van Oostzaandam.

Van de Municipaliteit van Warder.

Van de Municipaliteit van Middelie en Axwyk.

Van de Municipaliteit van Monjlcr en Monjler-Ambagt.

Van de Adminiurative Municipaliteit der Banne jfisp.

Van dé Adminiftrative Municipaliteit van Drongelen.

Van de Municipaliteit van Quadyk.

Van de Municipaliteit van Schoort en Camp.

Van de Municipaliteit van Lisfe.

Van de Adminiftrative Muo£cipaHteit van Pürmerland en llpêndam. Van de Municipaliteit der Banne van Stómpwyk.

Alle {trekkende ter beantwoording van de Aanfchryving deezef Vergadering van den 4 April laatstleden, betrekkelyk de aanzuivering der agterfiallige. Verpondingen (ordinair 1797, ingeflooten) voét primo Mey, mede laatstleden; en daarby te kennen gegeeven:

Dac, daar dezelve Misóves allen, om byna gelyk ftaande redenen, inhielden verzoeken, of, om furcheance tot de aanzuivering der voorfz. Verpondingen tot eehen zekeren by dezelven bepaalden tyd; of wel anderzins , om daartoe èoodanig convenabel uitlïel te mogen erlangen, als deeze Vergadering zoude vermeenen te behooren, zy gemeend hadde deswegens aan deeze Vergadering eene gelyke meiure te moeten voordraagen , en dien volgende van advis was, dac aan alle de hier voorengemelde Municipaliteiten, uitftel tot de voorfz. aanzuivering zuüde behooren ce worden verleend tot den 1 Septem-

A Wt

Sluiten