Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELTKHEID, VRTI1E1D, BROEDERSCHAP.

Exrract uit het Register der

Refolutiën van het Intermediair Adminiftraticf Beduur van het voormaalig Gewest Holland, genomen op

Den 12 July 1798. Het Vierde Jaar der Bataaffchc Viyheid.

D

e CommisnV ter Finantie , rapport doende op de Mlsfive van den Agent van Finantiên der Bataafiche Republiek, in dato 23Juny 11. welke by een der aposdlten dezer Vergadering , den 25 Juny was gefteh* in handen van de Commisfie der Domeinen, m ii formatk, doch nu nader op gisteren, om confuleratien en aavis aan deeze Commisfie overgegeeven, zynde van den volgenden inhoud:

GELTKHEID, VRTHEID, BROEDERSCHAP. In den Haag den 23 Juny 1798. Bet vierde jaar der Bataaffche Vryheid.

De AGENT van FINANTIÊN der Bataaiiche Republiek,

Aan

Het Intermediair Administratief Beftuur van het voormaaü"- Gewest Holland.

MEDEBURGERS!

• ■ - •

de aanfiaande verpachting der Thienden geen uitftel duld, en onder dezen een aancal zyn, behoorende toe de voormaalige in Frankryk of andere aan Frankryk, vereenigde Departementen , gelegene Geestelyke gefupprimeerde CorporatiènenOrdes, zo fcculiere, reguliere, alslaicque, is deeze, om Ulieden, ingevolge het Befluit van het Intermediair Uitvoerend Bewind van gisteren, aante chryven en te gelasten , om daadlyk zorg te dragen , dat geene verpagtingen van Thienden , in Ulieder Gewest gelegen , behoord hebbende aan zoodanige gefupprimeerde Corporatië'n of Ordes, door of van hunnent wege gefchieden;

maar

Sluiten