Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land. No. 5. Secreet.

GELTKHEID, VRTIIEID, BROEDERSCHAP*

fêcctract uit /iet Stepiitcr d&r 3tcJofuticj% van jzct 2)ep-artemcntaa£ 3dcjcuur

1

ülfiaanclatjf den oe. ^-uny

Is gelezen eene Misfive van den Agent by het Departement van Inwendige Politie en toezicht op den Staat van Dyfcen, Wegen en Wateren der Bataaffc;ie Republiek, gefchreven in den Ha2ge den 28= der jongstverlopene maand Mey, houdende, dat hy Agent door het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, by refolutie van den 23e dier maand> gelast was, dit Beduur aantefchryven, dat, aangezien het Fransch Gouvernement zich beklaagde , dat het fecreet Befluit vaa het Uitvoerend Bewind, van den sg November 11;, door de Gemeente-Beftuuren niet behoorlyk, en overeenkomftig den last daar in vervat, word naargekomen en geëxecuteerd, dit Beduur uitdrukkelyk gelast word, te zorgen, dat de Municipale Beftuuren onder dit Rcsfort dat Befluit met allen yver ten uitvoer bragten; verders, met toezending van het opgemeld Befluit van a November 1798, dit Beftuur aanfehryvende, en gelastende, dien conform binnen dit Departement de nodige orders te ftellen.

En is, na deliberatie, befloten, opgemelde Misfive aanteneemen voor Notificatie, gelyk zulks gefchied by deze; en, onverminderd van dien, by fecreete Aanfchryving, hier van kennis te geven aan de respective Gemeente-Beftuuren binnen dit Departement, tevens met inzending der Copy van het fecreet Befluic van het Uitvoerend Bewind van den a November 11;; met last aan opgemelde Gemeente-Beftuuren, ieder voor zo verre zulks desselven is betreffende, om hetzelve binnen hun Resfort met allen yver ter uitvoer te brengen, en te doen ter uitvoer brengen.

Zullende by Extract dezes hier van worden kennis gegeven aan opgemelde Gemeente» Iteftauren, om te ftjekken ter hunner informatie cn naricht respective.

Sluiten