Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%4tél &J. f/*4* (fff

- 'fjjfcfy Mij .

Voor het Land, i v

No. u

GELTKIJEID i WITHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der 'Refolutieh van het Departementaal Befiuur •van TexeL

Alkmaar den n July 1799. Het Fyfde Jaar der Bataaffche Vryheid,

Is gelezen een Extract uit het Register der Befluïten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 5de dezer lopende maand July, daar by ter kennisfe dezer Vergadering brengende het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van den 2de daar te vooren, zynde van den volgenden inhoud:

GELTKHEID , VRTHEID , BROEDERSCHAP!

1 Extract viit het Register der Befiuiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen : Volks.

V'rydag de» 17de' Mey 1799. ÏTet Vyfde Jaar der BStaaflche Vryheïd.

D e Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks, gehoord hebbende het nadere Rapport eener Perfooneele Commisfié, in wiens handen op den "de Mey 11. zyn gefield, de Misfive van de Internediaire Adminiftrative Municipalitelt van Culenborg, mitsgaders van het Gemeente-Bcfuuir van Utrecht, betrekkelyk de door . dezelve gevraagde elacidatïën, omtrent de bepaaling van een tydftip , waarop Art. 10. Th. 2. van de Staatsregeling, zoude moeten gerekent worden begonnen hebben te wer.terij om, met terugneming van het destyds nitgebragte Rapport, na gehoord te hebben de confideratiën van onderfcheidene leden dezer Vergadering, dezelve te dienen van Confideratiën en Advis. De Tweede Kamer, overwe- En overwegende, dat, 6p grond van het billyke vergcr.de, dit de redenen door de langen des Bataaffchen Volks, de Staatsregeling omtrent Eerjle Kamer bygebragt, voldoen- het infehryven in het Stemregister, ten fpoedigften bede zyn, bekrachtigt de verklaa- hoort te worden in werking gebragt, verklaard, dat, ring van onvtnvyldc noodzakelyk- er ten deezen beflaat cnvsrwyldc noodzakeiykheid.

hcid, door de Eerfte Kamer ge- _ , ,.. , _. , .

, , ,, , , , Overwegende voorts, dat by Art. 10. Tit. 2. der Stnats-

plaatst aan 'f hoofd van het volgend ° . ' ' ,

' . regeling, aan het blyven benouden van eenig Ambt, Be-

ejut • dienine of Penfioen, het doen infehryven in het StemreIn den Haa? den aiftc Mey 1799» , . 11. . • •

,~3 , „ „1-3 Bister eer Gemeente , waartoe men berkoen, zooctamg is

Het 5de Jaar der Bat: Vryheid. 5 ... • , . - ,

,„ T „ 3 vastgehegt, dat niemand , ■ dat radicaal mislende , eenig

(OcparaphO Joh a n Busch. vt, ' 7> » „ . c' . ,. • , , ,

™ ■> r 3-, Atnbt, Bediening of Penfioen, kan blyven behouden. (Oncierfiond) 0

Uit naam der Twede Kamer. Overwegende, dat tot' die Anfchryvir.g geen tyds-tef-

(Getckcnd) J, D. Pastbuk, jttiyn, by de Staatsregeling, jj Yoorgefchreeven.

Sluiten