Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Foor het Lafid. No. if

GELTKHEID, WITHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Refoïutiën van het Departementaal Befiuur van Texel.

Alkmaar den n Jüt$ 1799. liet Fyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Ïs gelezen eene Misfive van den Agent van Inwendige Politie en Toezigt opi den ftaat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek, gefchreven in den Haag, den 10de dezer lopende maand July, en zynde van den volgenden inhoud:

GELYKHEID, VRTHEID, BROEDERSCHAP.

De Agent by bet Departement van Inwendige Politie en Toezicht op den ftaat van Dyken, Wegen en Wattren der Bataaffche Republiek.,

Aan

Het Departementaal Eejlvur van Texet.

ïn acnHaag den 10de July 1799. Hst Vyfde Jaar der Bataaffche Vrybeid.

BURGERS BESTUURDERS!

Daar myne berichte» van «lomrne medebrengen, cat hyr.é overal de-Aanhangers van het vernietigd Stadhouderfehap in dit tydsgèwtigt buitengemeen en onbefchaamd zyn, even als hadden zy thans meerder dan ooit grond voor hunne misdadige hoop op eeneaanftofidfeTegen-Omwenteling, waardoor het vernietigd Stadhouderfchap en ArifLOcratisch Befttmr op de ptunfeoopen eener örde van zaaken ópterichten, van den mensen en burger gegrondvest, zonden worden herfteld, zich niet ontzien , om van alle kanten niet alleen divcrfe fchrikbarende tydingen te verfpreiden, en oproerige contra-revolutionaire disconrfen te houden, maar zelfs ook opentlyk te verzeckeren, dat de gewezene Stadhouder eerlang binnen deze Republiek ftaat te retourneeren, en van zyne Posten weder posfesfie te neemen, of anderen te occupeeren; dewyl men my daar en boven nog verzekert , dat er reeds in diverfe plaatfen orange cocardes gemaakt , en ook opentlyk, zoo op kermisfen als elders, onder bijouteriën, en andere winkelwaaren, orange-teekenen gedebiteerd worden, en te koop liggen: Én daar het niet alleen in 't generaal noodzaaklyk is, daar inne te voorzien, gelyk ook diverfe Publicatiën, fints de Revolutie van 1795, daar te-en geëmaneerd gewórden zyn; maar ook in confidentie, dat vooral in deeze ogenblikken meer dan ooit noodzakelyk is, op alle deeze en andere geheime en openlyke machinatiën der verderflyke Orange-Party een wakend oog te honden j «o dieat deeze, om Vl; aan te fchxyve* en te vermaanen, om

Sluiten