is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek, of de bestaltbrief voor de militie van den staat [...] kracht van wet gehad hebbe?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAAGEN.

V. Ende indyen ymandt bevonden worde zynen naem verandert te hebben, fullen, denfelven doen ftraffen naer gelegentheyt van der faecke, achterIvolgende de Ordonnan. daervan gemaeckt zynde fullen moegen ontfangen,

VI. Sullen die Scryvers die rollen altoos maecIken zulex als voren', vólgende de namén fulex in i de lefte voirgaende .rollen gefteld zyn; ende indien

enige Soldaten verlopen, geftorven, mit oftefon; der confent vertrocken moégen zyn , fullen die Commiffariffen daervan op haerl. plaetfe mentie maecken mitten dach van haerl. verloop, vertreck ofte overlyden, ftellende daerondef den'ghenen, ■ die in haerl. plaetfen gecomen zyn, mitverclaeringe van den'dach haerluyder aencompfte, ende vuyt wat Compaignie defelve fullen zyn gecomen.

VIL Ende fullen aifulcke nyeuwe aengecomen Knechten gehouden wefen op de Monfteringe den Commiflaris hun paspoort daeraff te verthonen, ; omme gevifiteert te worden, ende fal de Commis: faris op defelffde pasport aenteyekenen, dat alfulc. ken een op alfulcken dach onder alfulcken Compaignie gecomen ende in de Monfteringe gepasfeert is.

VIII. Ende gecommen zynde ter plaetfe van de 1 Monfteringe, ende die Knechten aldaer totter Monfteringe verfamelt zynde, fullen terftondt affvragen, ende by gefchrifte overnemen de namen ende i toenamen van Crancken ende gequetften, omme ' defelve by de Fouriers van der Stede, ofte enige andere, by den Commiffariffen mitten Magiftraten : e- - ' * * daer,