is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderzoek, of de bestaltbrief voor de militie van den staat [...] kracht van wet gehad hebbe?

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BYLAAGEN. iu

de't felve rechtelyc vorderen nae Crychsgebruyck.

XXVIII. Item en fal niemant eenich Hantroer oft gefchut nae id befet der wacht ofte by nachte affchieten, oft eenich teken doen fonder confent van fynen Hopman op lyfftraf ten ware iemanden onder fyn wacht wilde comen fonder 'twoort ofte de loofe te geven, oft dat ter haer van buyten eenich onraet openbaerde.

XXIX. Den genen die in 't twist maken of kyven fich rotten, eenige natie tot fyn hulpe roept, ofte brengt, oft anders oproer of onrust in weder-

weerdicheit van (tf) eenige provinciën ofte

desen Velüschen Quartiere maeckt, fal met fyne medehulpers aen 't leven geftraft worden.

XXX. Den geenen die rappier oft geweer binnen eenigeWachr,Veltleger, ofteStadt, daermen wacht hout, uyttreckt om tegen iemant anders dan de openbaare ende gemeine Vyanden te vechten, fal fyn rechtehand verliefen ende gecasfeerd worden.

XXXI. Een Soldaet die eenen anderen uytdaecht, oft beroept om te vechten fonder confent van fynen Overften ofte Capitein Hopman fal fonder paspoort ofte betalinge gecasfeert worden: Ende indien de beroeper fyn partye oft d'een den anderen dootflaet, fal de doodllager doot by den dooden geleyt worden; maer indien iemant metge-

welc

00 Hier flaat een woord in het MS., liet welk men niet heeft kuaea leezen.