Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. i.

GELTKHEID, FRTIIEID, BROEDERSCHAP.

Alkmaar den 26 Augustus 1799. Het Vijfde 'Jaar der Bataaffche Vryheid.

Het Departementaal Befluur van Texel, Aan

De respectwe Gemeente-Befluuren bin* nen dit Departement.

Me de-Burgers5

By ons ontfangen zynde eene Misfive van den Agent by het Departement van Inwendige Po. litie en Toezicht op den Staat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek, ten geleide van een Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam, van den 23fte dezer lopende maand Augustus, en zynde van den inhoud hier navolgende geïnfereerd:

GELTKHEW, VRTHEID , BROEDERSCHAPl

Extract uit het Register der Befiuiten van de Eerfte Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks.

Vrydag den 23 Av.gustvs 1799. liet Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

J->c Eerfte Kanier van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Volks. phoord hebbende het Rapport haarer Perfooneele Cemmisfle , by fecreet Befluit van gisteren benoemd.

Overwegende , dat alle verprdeningen , welke ftrekken ter verzeekering van de veiligheid van den Staat, niet ttf fpoeqig kunnen worden gcKomen, verklaart, dat'er is, onveTwylde Noodzaakclykheid.

Overwegende, dat by Publicatie der voormalige Nationaalc Vergaderinge in dato 3 Augustus 1796 onder anderen is geftatueerd: „ Dat to: aan den Vreede toe niemand „ zich buiten deeze Republiek zal mogen begeeven , te.u » ZY ^7 voorzien zy van een behoorlyk Paspoort van „ die Vergadering, op porno, dat de geencn, die be„ vonden zullen worden zonder zodanig Paspoort deza „ Republiek te willen verlaaten, aangehouden #ii als wc»

De Tweede Kamer o\rervr"gcrt~ de , dat de reedenen , door de EerJle Kamer bygebragt , voldtcadc Zyn, bckragtigt de Verklaaring •i>an onvcxwyUc- Noodzaaklykhcid, door de Eerfte Kamer geplaatst aan 't hoofd van 't volgend Befluit.

In den Haag den 23 Aug: 1799. , Het. 5de. Jaar der Bat: Vryheid. Cgcpt'0 7: C: D'RITMAN. Vt. (önderfi:) Uit naam der 2de Kamer. (getckO J: D: PASTEUR.

Sluiten