Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*S5 TIENTALLIGE

van aangenomene éénheeden , en dus door het fcheidteeken Hechts een getalmerk voor of achterwaards te plaacfen. Bij voorbeeld, indien ik 32,5 guldens had, het welk even zo veel als 32 guideu en 5 dubbeltjes is , wijl ieder tiende deel van een gulden een dubbeltje bedraagt, of ik dan niet, door die tiende deelen in aangenomene éénheeden te veranderen, of tot eerde éénheeden te maaken, dat is, door het fcheidteeken in de plaats van voor, achter te dellen, aldus 325, of liever maar geheel weg te hiaten , wijl het nu, geheel achter flaande, toch niets meer beteekent . en derhalven door maar alleen 325 te fchrijven, of ik daar door, Yraag ik, die 32 en 5 tiende guldens niet ogenblikkig in 325 dubbeltjes zoude veranderd hebben?

§. 70. M. Zeer zeker; en bij omkeering zoudt Gij 325 dubbeltjes wederom aandonds in 32 en 5 tiende gedeelten van guldens, of 32 guldens en 5 dubbeltjes veranderen, door een fcheidteeken voor de 5 te dellen, en op nieuw 32,5 guldens te fchrijven; dan

§. 71, De nuttigheid van een fcheidteeken weg te neemen, te verplaatzen, of zo 'er geen is, aan te voeren, drekt zich veel verder uit. — Men kan daar door een getal aandonds tien, honderd, duizendmaalcn, enz. grooter of kleiner maaken naar welgevallen. — Bij voorbeeld, om U een algemeen en zeer gemaklijk geval te geeven, fchrijv 1,0000, dit is en blijft, zo als het hier gefchreeven daat 1 of de éénheid: want 'er daan niet dan nullen achter het fcheidteeken. Wil ik'er nu tien van maaken, ik zet het fcheidteeken maar één nul te rug, aldus 10,000. Wil ik die 1 honderdmaal vergrooten, of tot 100 maaken, ikfehuiv het fcheidteeken nog een nul voort, aldus 100,00. Als ik het fcheidteeken

nog

Sluiten