is toegevoegd aan uw favorieten.

Reekenboek voor de Nederlandsche jeugd [...]. Uitgegeeven door de Maatschappij: tot nut van't algemeen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DEELING. IO3

geen men daar uit kan befluiten dati + 7 + 9 + 1 —18 door 3 deelbaar zijn. — Zo zijn eensgelijks alle getalen , waar van zich de fom der getalmerken door 9 laat deelen, door 9 deelbaar. — Voor de getalmerken 6 cn 7 zijn ook zekere vaste regelen ; dan daar het bewijs deezer regelen meer omflag vordert, zal ik U dat thands niet geeven, maar tot nuttiger aanmerkingen over gaan.

§. 291. L. Welke zijn die? Meester!

%. 292. M. Dat men zömtijds eene deeling, meest door vermenigvuldiging, en omgekeerd wederom eene vermenigvuldiging door eene deeling verricht; als bij voorbeeld,

Willende 75396482 door 5 7539648,2

deelen, zo fnijdt men de laat- • / 2

fte getal-letter door een fcheid- 15079296,4 teeken af; als hier ter zijde.— Als dan is het getal door 10 gedeeld; (§. 278.) dat is: door 2x5, bij gevolg is het nu maar de helft van het geen het zijn moest. — Men vermenigvuldigt het dan wederom door 2, en het produ£t zal den begeerden uitkomst geeven, mids men lette dat het afgefnecden getalmerk , 4 , nu -*m, of f zij. •

■ Ziehier nevens het zelve ge- 753964,82

tal door 25 vermenigvuldigd : /4

naamlijk , eerst door 100 ge- 3015859,28 deeld, en vervolgens wederom door 4 vermenigvuldigd om gelijke redenen. —» Zo men in deeze gevallen liever verkoos eerst met 2, of 4, te vermenigvuldigen, en daar na af te fnijden, of het fcheidteeken te plaatzen , zal het op hetzelve uitkomen: want i*x2ZZ1; (§• 172.).

Zo ook hetzelve getal door 125 willende deelen , kan men het met 8 vermenigvuldigen, en G 4 door