Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. x. . y$

VOOR *T LAND,

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP!

Extract uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van Texel.

Haarlem den 4 October 1799. Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

De Prefident ter Vergadering gecommuniceert hebbende, dat de Commandant der Stad hem had laten ter hand ftelleu eene Misfive, door deu Chef de Brigade Sf. Julien aan hem uit het Hoofdkwartier in de Beverwijk gefchreven, waarin hij Commandant op het flerktsc gedrongen word, om de aanvrage, betrekkelijk het oprigten van een Corps van 200 Pioniers, verder te bevorderen; en waar door de Misfive, ingevolge Refolutie van hedei morgen aan den Chef de Brigade St. Julien te fchrijven, was komen te vervallen, zo als dezelve dan ook niet was geëxpedieerd geworden.

En als nu bij refumtie gedelibereerd zijnde op het Extract uit het Register der Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek van den 3de dezer loopende maand October, in de notulen der gewone vergadering van heeden breder vermeld, ea gehouden in advis , is na gehouden deliberatien befioten:

i° Dat ingevolge authorifatie, door zo evengezegd Uitvoerend Bewind op dit Beftuur verleend, zal worden geformeerd een Corps van 200 Werklieden, en gefteld ter dispofitie van den Chef de Brigade St. Julien, Commandant en Chef van het Corps der Genie bij de Franiche Divifien, ten einde aan de werken geé'mploijecrd te worden op den afftand van een en twee uuren agter de Linie: zullende de formatie van het Corps zijn als volgt.

A. Hetzelve zal tot opperhoofd hebben een Commisfaris of civilen Officier.

B. Het zelve zal verdeeld worden in 4 Compagnien van 50 man ieder, aan het hoofd hebbende een Chef of Conducteur, en een Onder - Conducteur.

C. 45 Man van iedere Compagnie zullen zijn Pioniers, bekwaam om te fpitten en te graaven, en bijzonder in ftaat tot de Dijkwerken, terwijl de vijf overige manfehappen zullen zijn timmerlieden, of wel perfoonen, in ftaat om met bijlen en zagen te kunnen werken.

D. De daggelden zullen zijn als volgt:

De Commisfaris of civiele Officier drie gulden daags.

De Chefs of Conducteurs der Compagnien twee gulden daags.

De Onder-Conducteurs dertig ftuivers daags.

De Timmerlieden twintig ftuivers daags.

En de Piouniers zestien, ftuivers daags.

Sluiten