Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 4. 3

VOOR 'T LAND,

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP!

Extract uit het Register der Refolutien van het Departementaal Beftuur van Texel.

Haarlem den 4 October 1799. Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

T

Jls gelezen eene Misfive van den Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek, gefchreven in den Haage , den aden dezer lopende Maand October, hierna volgende geinfereerd.

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

In den Haag den 2de October 1799. Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

De Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek aan

Het Departementaal Beftuur van Texel.

burgers!

Ik ben geïnformeerd, dac van het groot aantal ziek of gekwest geweest zijnde Militairen, welke uit de onderfcheide Hospitaalen naar hunne Corpfen worden opgezonden, veele, of onder weg zig ophouden, of zich naar elders verwijderen, in weerwil van alle deswegens genome MisfWes: ten einde zulks op de krachtdadigfte wijze tegen te gaan, en aan de Armee ten fpoedigften die Manfchappen weder te geven,welke volkomen herlteld en genezen zijn, heb ik vermeend, ul. te moeten aanfchrijven en verzoeken, om zonder verwijl de refpective Gemeente-Beftuuren in ul: Departement te gelasten, dadelijk op de meest gefchikfte wijze bekend te raaakea, dat alle zodanige Manfchappen der Bataaffche Armée, welke zich, zonder van behoorlijke Pasfen te zijn voorzien, binnen hun lieder Gemeente op houden, gehouden, zijn orn zich binnen vieren twintig uuren na de afkondiging naar hunne refpective Corpfen te begeven , terwijl zij, bij faute van dien, zullen worden opgefpeurd, als Deferteurs geconfidereerd, en aan de naast bij gelegene Guarnifoens Krijgsraad overgegeven worden.

Sluiten