Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. i foor 'f LAND.

GELTKHE I D, V RT HEID, BROEDERSCHAB.

EXTRACT UIT HET REGISTER DER RESOLUTIEN VAN HET DEPARTEMENTAAL BESTUUR VAN TEXEL.

ALKMAAR den 25 November 1799. Het Fyfde Jaar der Bataaffche Vrfaeid.

Ts gelezen een Extract uit het Register der Befluircn van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek in dato 19 dezer lopende Maand November, hier na volgende geinfereerd.

QELTKHE1D., VRYHEID , BROEDERSCHAP.

EXTRACT UIT HET REGISTER DER EELSUITEN VAN HET UITVOEREND BEWIND DER BATAAFSCHE REPUBLIEK. Dingsdag den 19de November 1799. fl» Vtfde Jaar der Br.tsafJJie Vrjted.

Is geleezen de Misfive van het Departementaal Beftuur van Texel, van den 16 deezer loopende maand, No. 18, houdende, dat den Agent van Oorlog ter hunner dispofitie eene Somma van ƒ 20,000 0-0 geüxld hebbende", ten einde daar meede aan fommige Gemeente-BefUuiren te gemoet te koomen tot het doen der noodige uitfehotten, voor de door hun tc leeveren Manfchappen, ter complctecring der Am:éz, by Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van den 9de October 11. (ten zelvdcn dagen No. 9. alhier ingekoomen,) bepaald, daar door in zoo verre ook deeze zwaarigheïd was weggeruimd, edoch dat 'er zich nog nadere befivaaren tecgens de executie van dat Decreet ppdceden, van geen minder moeijelyke aart, met betrekking der befwaarlykheü om het vereischte- aantal Manfchappen binnen den geprcfigeerden tyd te bckoomen; waar van de MisfivCs van de Gemeente - Beftuuren van Leydcn, Alkmaar en Meydrecht, copielykdaar nevens overgelegd, ten bewyze konden verftrekken; verzoekende om verdere aangevoerde reedenen, dat het Bewind by het Vertegenwoordigend Lichaam het daar heenen gelievdcn te dirigecren, dat de geils!Jc tennyn als nog cenigen tyd mogt worden geprolongeerd.

Waarop, mitsgaders by refumptie zyndc gedelibereerd op de Misfive van den Agent van Oorlog, van den 15de deezer loopende Maand, op gisteren den 18de alhier ingekoomen, en fub No. 23 als toen gehouden in advies, houdende om daarby aangehaalde redenen, breeder in de notulen van dien dag vermeld, een voordragt, om by het Vertegenwoordigend Lichaam te effectueeren eene Prolongatie van den bovengem: Termyn tot den 1 December aanftaande;

Sluiten