Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Ja

Voor V LAND.

GEL T KH E I D, VRTHE ID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT UIT HET REGISTER DER RESOLUTIEN VAN HET DEP ARTEMENTAAL BESTUUR VAN TEXEL. ALKMAAR den 29 November 1799. Het Fyfde Jaar der Bataaffche Fryheid. s

Ifs gelezen eene Misfive van den Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek , gefchreeven in den Hage den sölte dezer lopende maand November, hier navolgende geïnferccrd:

GELTKIIE1D , VRTIIEID , BROEDERSCHAP.

In Hen HAAG den Zes en Tmntigftek N-jremler 1799. Het Vyft'e Jaar der Bataafthe VryhclJ.

DE AGENT VAN OORLOG DER BATAAFSCHE REPUBLIEK,

Aan

HET DEPARTEMENTAAL BESTUUR VAN TEXEL.

B u e g e r s !

Dcczc dient om UL:, krachtens het Befluit van het Uitvoerend Bewind in dato 24 dezer, te authorifeeren en te gelasten, omme de refpective Gemeente-Beftuuren in UL: Departement dade'yk, na ontfang dezes, aantefchryven en te gelasten, omme die Burgers, welke, ingevolge decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam van den 2den September 11:, ter bewaring der inwendige rust en orde binnen hunne Gemeente mogten zyn gewapend, tot temporaire Corpfen geformeerd, en inwerking gebragt, op ecnehonorable wyze te licentiëeren, en voor derzelver betoonde ijver te bedanken, dezelve Gemeente- Beftuuren tevens gelastende, om de nodige ordres te (lellen, dat de geweeren en verdere wapenrustingen, welke aan die Burgers tot het prxsteercn dezer temporaire wapendienst van 's Lands wegen mogten zyn ter hand gefteld, door die Burgers weder aan de Gemeente-Beftuuren worden gerestitueerd, en dcor haar byeen verzameld zyndö, worden gezonden naar zodanige provifioneele verzamelplaats, als door UL: daar toe zal worden aangewezen ;terwyl Gyl: dezelven, alzo byeen gezameld, alkn zult verzenden naar's Lands Stapel - Magazyn te Delft, onder adres van den Commis Beeldfnyder aldaar.

Heil en Broederschap!

(geparapheerd) G: J: P Y M A N.

Op last van denzelven, (was getekend) Am: B A U D, LS.

Sluiten