Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

foor* t Land Litt.H. SECREET.

GELTKHEID, V RT H E ID, B R O E D E R S C H A P.

EXTRACT UIT HET REGISTER DER RESOLUTIEN VAN HET DEPARTEMENTAAL BESTUUR VAN TEXEL.

ALKMAAR den '\ December 1799Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Ts blezen ecne Misfive van den Agent by het Departement van Inwendig Mrie cn Toezigt op den Staat van Dyken, Wegen en Wateren der ta* ferRepubL/gefLeven in den Hage den ,den dezer lopende n,and December, hier navolgende geïnfereerd:

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP!

In den HAAG dm zden December 1799. Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

De Agent by het Departement van Inwendige poliiie en ToEZIGT op mn

Staat van Dyken, Wecen en Wateren der bataafsche republiek , .

Aan

Het Departementaal Bestuur van Texel.

BURGERS BESTUURDERS! Alzo by m van wegen den Minister der Franfche by deze Republiek, eene Misfive is ingekomen, houdende verzoek tot het doen der nodige recherches naar zekére twee Perfoonen, genaamd Cathelin en la Chapelle, prefumptivelyk met valfche pasfen naar deze Republiek geretireerd, welke zich hebben fchuldig gemaakt aan het fabri-

ceeren van valfche msfelbrieven, Zo dient deze, om UL: aante-

fchryven, met den meesten fpoed de nodige maatregelen te willen daatfiellen en de vereischte ordres te geven, op dat in UL: Departement op het nauwkeurigst word onderzogt, of zich deze Perfoonen, of één van beiden aldaar bevinden, en in zodanig geval dezelven dadelyk te doen arresteeren, en my daar van te verwittigen; terwyl ik totfaciliteering van dat onderzoek derztlver fgnalementen hier nevens voege.

Sluiten