Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SECREET

Litt: L. Foor 'f Land.

GELYKHEID, VRYHEID , 3 BROEDERSCHAP.

££*£j£ Extract uit het Register der Refolutiën

mer van'deze Refo- .

Mie, by de aanin- van het Departementaal Befiuur van

ling van dezelve, x J

nauwkeurig uit te rr\ 7

drukken. 1 CXCl.

ALKMAAR den iijïe JA NU ART i8co, Het Zesde Jaar der Bataaffche Fryheid.

j|"s gelezen eene misfive van den Agent van Inwendige Politie, van den 18de dezer lopende maand January, hier na volgende geinfereerd:

{Fiat Infertio}

En is , na gehouden deliberatiën , befloten , by fecrete Refolutie, tevens met inzending van copy der misfive , den 14de dezer lopende maand door voora: Agent aan dit Befiuur ingezonden, de refpective Gemeente-Bcfiuuren binnen dit Departement aantefchryvcn en te gelasten ,' gelyk gefchied by deze , omme foigneufelyk optefpooren , of zich ook binnen Hunl: Gemeente bevind ie by opgemclde misfive vermelde Ex-Marquis de la Fitte Pellepcrt, en , zulks, ontwarende , hier van aan dit Befiuur dadelyk berigt in te zenden.

Zullende by Extract dezes hier van worden kennis gegeven aan' voorn: Gemeente -Bcfiuuren , tevens met inzending der opgemclde copy-misfive, om te firekken tot derzelver informatie en naricht refpective.

Accordeert met yoorfz: Register.

Sluiten