Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor 'tLanS. No. 3.

GEIT K HEID, V RT HEID, BROEDERSCHAP.

NOTJ.dcDagte. Extract uit het Register der Refoluüën

kening en het Num-

ZVa^ede'ofnt- van het Departementaal Befiuur van

Hng van dezelve, .

nauwkeurig uit te TeXcl. drukken.

ALKMAAR den sSfte January 1800, Het 6de Jaar der Bataaffche Vryhcid. Js gelezen eenc Misfivc van den Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek van den a^fre dezer lopende maand January , hiernavolgende geïnfercerd:

GELYKHEID, VRYHEID , BROEDERSCHAP.

In den HAAG den 0.4/ïe January 1800.

Hst Zesde Jacr der Bataaffche Fryheid.

De Agent van Oorlog der Bataaffche Republiek Aan het

Departementaal Befiuur van Texel.

G

einformeerd zyndc, dat by zommige Municipaliteiten, onder anderen by die van Casrricum en Bakkum, zich enige geweren zouden bevinden, welke, na de onderfcheide in do afgelopen Campagne plaats gehad hebbende gevechten, of door de Bataaffche en franfcoe,of door dc Ergelfche en Rusfif.he Troepes zyn agtergclaten, zoo heb ik vermeend, TJ lieden by deezen te moeten verzoeken, de Municipaliteitcn in U lieder De' B&rtemênt, alwaar zich de Legers hebben bevonden, te willen aanfehryven, om, in gevai zich by hun eenige geweren, zabeis,-en verdere goederen, van welke natuur dezelve ook zouden moogen zyn, mogten bevinden, die aan Bataaffche, Franfche, Engeifche of Rnsfifche Troepes hebben gehoord, deze'ven binnen agt dagen, ten minden zoo fpoedig mo^clyk, aan den Commandeerenden Officier der Artillerie in de plaats van U lieder Reiidcntic tc zenden, ten einde deeze, ingevolge de op hecden aan hem gegeven last, Bi gemelde-treweeren &c, 7.00 dra het water zal bevaarbaar zyn, naar 's Lands napel rnagazynen te Delfr zoude kunnen zenden.

Heil en Achting !

(geparapheerd) G. J. P Y M A N.

Op last van Denzelven, (getekend) Aem, B A ü d, L. S.

Sluiten