Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor V Land.

Kot». DeDngttekening en het Nummer van deze Refolttiie, by de aani'talingvan dezelve , r.aamvkeurig ititiedmkktn.

//

GELTKHEID, VRÏÏIEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Refohitiën van het Departementaal Befluur van Texel.

ALKMAAR den 5de FE B RU A R T i8co.

Bet Zesde Jaar der Bataaffche Fryheid.

Jé geleezen ccne Misfive van den Agent by het Departement van Inwendige Politie, en toezigt op den ftaat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek, gefchreven in den Hage den 3de dezer lopende maand February, hier na volgende geïnfereerd.

GELTKIIEID , VRTHEID , BROEDERSCHAP.

In de Haag den %3t February 1S00. Het Zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

J)t AG EN T by het Departement van Inwendige Politie en Toezigt op den Staat van Dyken, t JFegen en Wateren der Bataaffche Republiek.

Aon het

Departementaal Beftuur van Texel. BURGERS BESTUURDERS!

In voldoening ann 't Eeflnit van het Uitvoerend Bewind van den gofien January 11., dient deze om ÜL: aamefchryven, om ten fpoedigfie, en wel binnen den tyd van veertien dagen na den ontfangst deezer aanfehryving, aan my opte geven , welke Tuchthuyzen in UL: Departement onder 's Lands, en «elke onder Steedelyk Beiuuirzyn,

Wyders -word Gyh by deze nog aangefchreven, om by die gelegenheid tevens aan my te fuppediteeren , eene opgave van alle zodanige publieke gebouwen binnen UL: Departement , welke voor Nationale rekening worden onderhouden, en welke niet tot het Departement van Oorlog, of tot dat van Financie behooren.

HEIL en BROEDERSCHAP!

(geparapheerd) A: fi LA P I E R R E.

Ter Ordonnantie van dcnzelven, (.getekend) GLIMMER, Sar et; ad interim

Sluiten