Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

secreet:

l i t t: M.

Foor 7 Land,

Kota. DcDagteekenivg en het Nummer van dcezi Refolutie, by de aanhaling van dezelve , naauwketirig xittcdïukkcn.

GELTKHEID, FRTIIEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Refohuiën van het Departementaal Beftuur van Texel.

ALK M AAR den 6de FE BRUA RT 1800.

Het Zesde Jaar der Bataaffche Fryheid.

Is geleezen ecne Misflve van den Agent by liet Departement van Inwendige Politie, en toezigt op den ftaat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek, gefchreven in den Hage den 4de dezer Jopende maand February, hier na volgende geïnfereerd:

GELTKHEID , VRTHEID , BRO ED E RSCHAP. In den Haag den 4de February 1S00. Het Zesde Jaar der Bataaffche Fryheid.

De AGENT by het Departement van Inwendige Politie en Toezigt op den Staat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek Aan het

Departementaal Beftuur van Texel.

BURGERS BESTUURDERS!

"Vermits eenige by my van goederhand ontfange buitenlandfche berichten my informeeren, dat thans op ons Grondgebied zich onthouden eenife nït de Franfche Republiek uitgeweeken Perfconen, welke, behalven dat zy tot zeker Corps d' Espionage behooren, en uit dien hoofde de waakzaamheid van het Gouvernement vorderen, ook daarenboven een gedeelte van ecne bende Roovers en Dieven uitmaaken, welke reeds verfcheide misdaaden hebben gepleegd; en daar de voornaamfte onder deze zyn La Ville au Prez, Canton, eene z?g noemende La Lanne, ais of hy behoorde tot het oude Ilnis van Commercie van dien naam te Baijonne, Menjot, en Cazalis, welke laatlie reeds berucht is, als medeplichtig van zekeren Defelicourt, als Fabriqeurs vnn ralfche Wisfelbrieven, onder anderen met de nagemaakte handtekeningen van Mnylfflan en Zoonen , Braunsberg en Comp: te Amfterdam, en Michel Freres Jcunes te Parys; en naardien het my allernoodzaakelykst is voorgekomen, dat te-

Sluiten