Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

. No. i. Voor V Land.

Nota. De Dr.gtcekening en het Nummer van deeze Re/olutic , by de aanhaling van dezelve , naauwksurig uittcdrukken.

GELYKIIEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Refblutiën van het Departementaal Beflutir van Texel.

ALKMAAR den 7de F E B R U A R T i8co. Hit Zesde Jaar der Bataaffcbe Fryheid.

Is gelezen eene Misfive van den Agent van Oorlog der Batacffche Republiek, gefchreven in den Haag den 4de dezer lopende Maand, zynde van den inhoud hier na volgende geïnfereerd:

GELTKHEID, VRTHEID, BROEDERSCHAP.

In den Haag den 4de February 1800. Het Zesde Jaar der Bataoffche PrjheH. Ü De AG ENT van Oorlog der Bataaffche Republiek

Aan

Het Departementaal Bejluur van Texel.

BURGERS!

By Befluitvan het Uitvoerend Bewind, de dato sojanuary 11: aangefchreven zynde, oni met UI: overleg de nodige executie te geven aan het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam, de dato 28 daar te vooren, waarbyaan eenigc daartoe geichikte perfoonen in Ul: Departement de onderfiand van vleescii en brood tot den 16de February aanltaande ingegoten word geaccordeerd.

Informeer ik Ul: by deze, dat de Leveranciers dezer Articulen , de burgers J: J: Bodd en W: C-.van Wyk en Covip: door myzy 11 geauthorifeerd , om , met Ul: overleg , met het doen distribueeren dezer Ai ikulen tot en met den gemelde termyn te contimieeren.

Ul. verzoekende de nodige orders te willen Hellen , dat dezelve op zodanige Plaatzen binnen Ul: Departement, alwaar de noodzakelykheid zulks volllrekc vordert, en alwaar de Armen buiten dien niet kunnen worden bedeeld, aan de meest benodigdhebbende perlbnen worden uitgereikt.

HEIL en ACHTING

(wat grparapheerd} G. J. P Y M A X.

Op last van denzelve, (wat getekend) Aem: BAUD, L. S.

Sluiten