Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor V Land.

Nota. De Dcgtecttening en het Nummer Van deezc Refolutie, by de aanhaling van deZelve,naatt',vkcurig uittedrukken.

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

Éxtract uit het Register der Refolutie n van het Departementaal Befluur van Texel.

ALK M AAR den 9de APRIL 1800. Het Zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Is gelezen eene Misflve van den Agent by het Departement van Inwendige Politie, en toezigt op den ftaat van Dyken, Wegen cn Wateren der Bataaffche Republiek, gefchreven in den Hage den 5de dezer lopende maand April, hier na volgende geïnfercerd:

GEL TKHEID , VRTHEID, BROEDERSCHAP.

In den Haag den sde April 1800. Het Zesde Jaar der Bataaffche Vryheid.

De AGENT by het Departement van Inwendige Politie en Toezigt op den Staat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek Aan het

Departementaal Befuur van Texel. MEDEBURGERS;

Daar het nodig is, dat de wegen in UI: Departement, die tef gelegenheid der jongiïe campagne door de Troupes zyn opgemaakt, in behoorlyke orde worden onderhouden , heb ik gemeend , Ul: by deeze te moeten aanfehryven , om te letten en te zorgen, dat de voorfz: wegen door de daartoe van ouds verplicht geweest zynde worden gaade geflaagén, en dat, wanneer er defecten aan zyn, of mogten koomen , dezelve worden gemaakt en herfteld.

HEIL en BROEDERSCHAP!

Cgeparapheerd) As J: LA P I E R R E.

Ter Ordonnantie van denzelven, rgetekend) GLIMMER, Secrtt; ad interim.

Vcrz. Plakken I

I Q. 1?8 12 I

Na

Sluiten