Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

FJ.o 13. Voor 'S Lanio

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

NOTA. de Dag-

teekening en het Nummer van deze re/olutie, by de aanhaling van dezelve , nauwkeurig uittedrukkeu*

éxtract uit /iet S^c^iiter der Stc^ofuti'iti, yati Jict ^Departementaal [Bejtutir

<vnn

%/tédmaar den 3 eenden ^un^ SSCO. Het Zesde jaar der Bataafj'che Plyheid.

T

J s gelezen eene MifSve van den Agent van Ooriog der bataaffche Republiek, gefchreeven in den Haag den 4den dezer lopende Maand, daarbij inzendende copie van het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataalfchcn Volks , de dato 2often Meij 11, met verzoek, ten einde aan hetzelve de nodige executie te geVen , de refpective-Gemcente Beftuuren binnen dit Departement aantefchrijvcn en te gelasten, om daar aan te voldoen; zijnde opgemeld Decreet van den navolgenden inhoud:

GELTKHEID, FRfHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Be fluiten van de Eerfle Kamer van het Vertegenwoordigend Lichaam des Bataaffchen Pl/lks. T'rijdag den 9 Mcij 1800. Het Zesde Jaar der Bataaffche P~rijheid>

R

JL>ii rcfumtie gedelibereerd zijnde over het rapport van de Burger Reprefentanten Pompe van Meerdervoort, en verdere bij Decreet vaü den 8de April 11, Gecommitteerden ter examen cener Misfivc van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek van den 4de te vooren* Sub. No. i| daarbij voorgedragen hebbende, om, bij ampliatie van het 15de Articul van het 6de Hoofddeel van het Reglement van de Gewapende Burger-Macht te bepaalen, dat de kosten, moetende vallen op de verzorging der gefchikte locsalea Yoor de bataillons-provoosten en wooningen der ge-

Sluiten