Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 18. Voor V Land.

Nota. DeDagte:Itening en het Nummer van deezc Refolutie, hy de aanhaling van dezelve,naauwkeurig uiitedrukksn.

GELTKHEID, PRTHEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit hst Register der Refolutie» van het Departementaal Bell uur van Texel.

ALKMAAR den zifie MAART 1S00. Het Zesde Jaar der Xataaffche Vryheid.

De Commisfic tot de Binnenlandfche Correspondentie uit dit Beftuur heeft ter Vergadering gedaan den navolgenden voordragt:

GEL IKHEID , VRTHEID , BROEDERSCHAP.

De Cotnmisjïe van Binnenlandfche Correspondente uit bet Departementaal Beftuur van Texel,

Jan

Het Departementaal Beftuur voorni Alkmaar den ao/ïe Maart i8co. Het Zesde Jaar der Bataaffche FryMl.

MEDEBURGERS!

Daar het ons uit de onderfcheiden in onze handen gefielde requesten tof obtien van paspoorten naar buiten 's Lands gebleeken is, dat de daarby overgelegde declaratoiren door de respective Gemeente-Beftuuren ten behoeve van alle zulke hunner Iugezeetenen, als welke opgem: paspoorten verzoeken, gepasfeerd worden, niet zyn ingericht conform het voorfchrift, dien aangaande door het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek aan dit Be^ ftnur ingezonden , zo is het, dat wy, ter vermyding van alle delai in het accordeeren der voorfz: paspoorten , en ten einde ten deeze aan den last en het oogmerk van het voorfz: Bewind tevens worde voldaan, wy Ul: voorltellen, om by Extract-Refolutie aan de respective Gemeente-Beftuuren binnen dit Departement te doen inzenden een model, volgens het welk opgemelde declaratoiren behooren te worden ingericht ; en waar van wy VU by deeze een concept zyn overleggende.

Sluiten