Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

No. 3. Foor 't Land. _

Nota. De Dagteekening en het Nummer van deze Rejolutie, by de aanhaling van dezelve, naaüwkeurig uitiedrukken.

/2-

GELTKIIEID, FRTIIEID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Refohitiën van het Departementaal Befluur van Texel.

ALKMAAR den ^ofien DECEMBER 1803. Het Zesde Jaar der Bataaffcbe Frylteid.

Js gelezen een Extract uit het Register der Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den asften dezer maand No. 39, daarby ter kennisfe van dit Beftuur brengende de nadere bepaalingen door hetzelve genaakt, betrekkeiyk het betaalen der Briefporten op de Nationale Postcomptoï» ren door geconftitueerde machten en perfoonen, en zulks, voor zo veel des noods, met interpretatie van deszelfs Befluiten van den iSden April 1799 No. 33, en van den negenden May deszelven Jaars No. 45, ten dien aanzien genomen; zynde het nader befluit, in het hoofd dezes vermeld, van den volgenden: inhoudi

„ Vooreerst (Sc.

„ Ten nvecden, dat alsnog, en tot zo lange hier over niet nader zal zyn ge-« „ disponeerd, of eene nieuwe adminiftratie in het vak der Posteryen zal weezen.

ingevoerd , ter Nationale Postcomptoïren port zal worden betaald door da „ respective Agenten, de Commisfarisfen van het Bewind by de Departemen„ tale Befmuren en de Gerechtshoven, de Bailluwen, Maires, Procureurs der ., Gemeenten , Ontfangers en Collecteurs der gemeene middelen, en in een ., woord, door zodanige verdere geconftitueerde perfoonen, als welke bevoegd „ zyn, cenige declaratiën ten lasten van den Lande te mogen brengen; met dezen ,, verftande nochthans , dat de voorn: geconftitueerde perfoonen zodanige be„ taalde briefporten, welke de zaken van den Lande betreffen , by eene behoorlyke declaratie, op den eed, in den aanvang hunner bedieningen ge„ daan , ter Nationale rekenkamer zullen inzenden , om aldaar behoorlyk te „ kunnen worden geëxamineerd en geliquideerd, in conformiteit en volgens „ de orders van den Lande, en daarna met de nodige ordonnantie van betaling „ te kunnnen worden voorzien.

„ Ten detden, dat de onderfcheiden Departementale Befltraren zullen worden „ r.nngefehreven en gelast, zo al» gefchied by deze, om ter kennisfe van de H re.-pective Gemeente - Beftunren te brengen , dat zy verplicht zuÜen zyn ,

Sluiten