Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

/

No. 2(5. Voor V Land.

Nota. DeDagt-ekening en het Nummer van deezc Refolutie, hy de aanhaling van deZelve,naauwkcurig uittedrukken.

\

• ■ ' &

GELTKIIEID, PRT&EID, BROEDERSCHAP.

Extract uit het Register der Refolutiën van het Departementaal Befluur vqn Texel.

ALKMAAR den ijle APRIL 1S00. Het Zesde Jaar der Bataaffcbe Fryheid.

Is gehoord het rapport der perfoneele Commisfie, in welks handen hy refolutie dezer Vergadering de dato 4 Maart 1800, ïs'o. 6, gefield was eene nrisfive van den Agent der Marine der Bataaflche Republiek, <Je dato 19 February daar te vooren , daar by inzendende een nieuw plan van werving voor de Marine, zoo ter equipeering van 's lands fcheepen cn vaartuigen voor den oorlog ter zee, als ter defenfie van de binnenftroomen , yder afzonderlyk; me} verzoek, om de nodige orders te willen ftellen, dat des noods ïri de Ringen en Gemeentens, onder dit Departement gehoorendc, alle hulp en adfiftentie in de executie der werving worde verleend.

En in aanmerking genomen zyndc , dat by het 3de articui van hst bovengem: plan , volgens welk de fjheepsvolkeren voor 's lands dienst ter zee voortaan zullen worden aangenomen, word geftatueerd :

„ Ten dien einde zullen dezelve commandeerendc Officieren, van Monden aan, •„ op en in alle zodanige plaatfen, fteden, vlekken, dorpen en huizen, binnen „ deeze Republiek, als /.ylieden meest gefchikt zullen oordeelen om de werving ,, met hoop van fucces te entameeren, met voorkennis der plaatfelyke Regcering „ aldaar, de werving van zeevolk voor derzelver onderhebbende, of aan hun ten „ commando opgedragen bodems, invoege voorlz: openen , en daar toe onder „ hen mogen emploijeeren zodanige perloonen, het zy dezelve zich in 's landj „ dienst ter zee bevinden of niet , als zy'.: vermeensn ziü'.en daartoe dienstig te „ wezen ; mits ieder derzelvcn van eene behoorlyke werf-acte voorziende; de zo„ danigen ten hunnen eigen kosten engagecrendc, en in alles, wat tot de aan hurt „ toebetronwde commisfie van aanwerving fpeeteert, voor dezelven verantwoor„ dende ; zullende de door de commandeerende Officieren te emploijeeren per„ foonen, of derzelver gelastigden, zich in alles moeten gedragen naar den voet ,, van werving, en de orders hier by voorgefehreven , bepaald." En al wyders in aanmerking genomen zyr.de, dat by den ïSden artieal van het bovengem: plan, al meede is geftatueerd:

„ AÏ verder zal het, ten einde de werving met zo veel te meer fucces te kuns, nen doen, den commandeerenden Officieren van 's land6 fchepen en vaartuigen

Sluiten