Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land.

GELYKHEID, VRYHEID.

EXTRACT uit de Notulen van het 'Departementaal Beftuur van den Amflel van

Dingsdag den 30 April 1799. Het vijfde "Jaar dér^ Bataaffche Fryheid.

Is geleezcn eene misfive van den Agent van de Nationale opvoeding der Bataaffche Republiek van den 25e dezer, daar by overzendende Copiën van twee door hem, aan de Adminiftrative Beftuuren der voormalige Gewesten , gedane «Snfchrijvingen, de eene in dato 8 Januarij 1799. betrekkelijk de geneeskundige Staatsregeling in die gewesten, en de andere in dato 11 Febr. 1799. betrekkelyk de inrichtingen voor het openbaar onderwijs ; als mede twee Notitien van de Plaatzen, welke aan dezelve aanfehrijvingen refpecïivelyk hadden voldaan; luidende dezelve misfive als volgt:

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

De Agent van de Nationaale Opvoeding der Bataaffche Republiek, aan het Departementaal Beftuur van den Amflel.

In den Haag, den 25de April 1799. Het vyfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

MEDEBURGERS!

(j ;volmachtigd en gelast door het Uitvoerend Bewind, zond ik den 8 Februarij I. 1. eene Circulaire Misfive aan de Intermediaire Adminiftrative Beituuren der voormalige Gewesten, behelzende een verzoek, om opgave van alle inrichtingen, betrekkelijk de Geneeskundige Staatsregeling, in die Gewesten plaats hebbende; eene diergelijke Circulaire Misfive verzond ik aan die zelfde Beftuuren, den 11 Februari) 1. 1., betrekkelijk de inrichtingen voor het Openbaar Onderwijs. Op de eerfte zijn uit Ulieder Departement fiechts vier, op de laatfte flechts vier berichten, tot heden toe bij mij ingekomen, niettegenftaaude het Uitvoerend Bewind gelast had , dat de opgaven omtrent hec Geneeskundige, ten (poedigften, omtrent het Onderwijs, uiterlijk binnen twee maanden na de aanfehrijving moesten ingezonden worden.

Deze, voor den voortgang mijner werkzaamheden zo ten uiterfte nadeelige flofheid, te grievender, uithoofde van de noodzakelijkheid dier opgaven, voor het beramen van een Plan van Verbetering voor beide die Vakken, noopt mij, om Ulieden Copiën toetezenden, zo wel van de beide voornoemde Circulaire Misfives, als eene Lijst van de Plaatfen, waar van de berichten bij mij ingekomen zijn, zijnde dezelven hier nevens als Bijlagen te vinden onder de Letters A, B, C en D; en om U op het allerdringendfte te verzoeken, de Gemeentebeftuuren van Ulieder Departement, die u uit deze Lijsten, vergeleken met de Publicatie der Departemencaalc Verdeeling van het Bataaffche Gemeenebest, bUj' ken

jj' 11 mtm 1 m i m i > j ,

Sluiten