Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

— T f/'L&'/ft

Voor het Lanav~

GELYKHEID, VRYHEID.

EXTR ACT uit de Notulen van het Departement taal Befatur van den Amftel, ran

Woensdag den 10 July 1799. Bet vijfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Is geleezen Extraét uit het Register der Refoluden van den Agent van Finantien der Bataaffche Republiek, in dato 5 July.

GELYKHEID, VRYHEID,

Extract uit het Register der Refolutiën van den Agent van Finantien der Bataaffche Republiek.

Vrydag 5 July 1799.

Het Fyfde.Jaar der Bataaffche Fryhsid.

ïs gelezen:

Befluit van het Uitvoerend Bewind, van den aden deezer maand, genomen op het eerf:e gedeelte eener Misfive van het Departementaal Beftuur van den Dommel, van den 23ftcn Juny daartevoorenj houdende verzoek, dat, zoo fpoedig doenlyk, mogt worden bepaald waar de Gemeente JBetfuuren, binne'h welkers Gemeenten de Rings-vergaderingen van dat Departement gehouden waren, en ook waar de Diltricts-vergaderingen zouden gehouden worden, rembourfement zullen erlangen van de door hun aan de Kiezers voor^efchotene Myl-gelden

Wordende de Agent daarby met toezending van dezelve Misfive, mitsgaders van Copie van het Decreet des Vertegenwoordigenden Ligiiaams van den isden Mey deezes jaars, houdende een algemeen Foorjchrift voor de Grond-, Distriet> en Rings-vergaderingen, gelast, om daaromtrent de noodige voorziening te doen en orders te (tellen.

En in aanmerking genomen zynde, dat by Art. 1 van dat gedeelte van het evengemelde Decreet, waarby bepaalingen voor de Kies-vergaderingen zoo van de Districten als Ringen, worden voorgefchreven, onder anderen voorkomt het' navolgende:

„ Ter goedmaaking der Reiskosten wordt alleen aan de Kiezers, voor ieder

uur affhinds, toegelegd éêne gulden; het welk dus verftaan moet worden, dat " voor ieder «UT afftands heen - reize ééne gulden, en voor elk uur afftands 1 veder-reize insgelyks ééne gulden, van wege den L-nde, door de refpecS tive Gemeente-Beftimren, alwaar Diftricts- of Rings-Vergaderingen gehou' den worden, aan ieder der Kiezers, die in zodanig geval verfeert, by het „ fcheiden der Diftricts- of Rings-Vergaderingen zal worden uitbetaald".

En dat rlzo de, door den Agent, by deszelfs circulaire Aanfchryving aan de refpeedve Comraisfarisfen tot de Adminiftratiexder Finantien over de voormaalige Gewesten en Óuarderen. van den $den Mey deezes jaars, dienaangaande geftelde orders, voor zoo verre dezelve Commisfiën daarby zyn gelast naauwlettend m acht te neemen, dat niemand meerder vermag te declareer en, dan ééne gulden in het geheel, uit hoofde deezer explicatie van het Vertegenwoordigend Ligchaam zyn komen te vervallen

En voorts gelet zvnde op den last van het Uitvoerend Bewind:

Is by den Agent" gerefoh'eerd, met intrekking en buiten effectftelling van dat gedeelte der gedachte zvne Aanfchryving van den pden Mey jongstleden, het

.KONINKLIJKE BIBLIOTHEEK Vorz. Plakkatan"

de Municipaliteit van

„ m ' Q1 Q» No. o 1

Sluiten