Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Lanfc

sec {eet. GELYKHEID, VRYHEID-

EXTRACT uit de Notulen van het Departement taal Befluur van den Amflel, van

Vrydag den 12 July 1799.

Het vijfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Is geleezen eene Misfive van d^n Agent van Inwendige Politie &c#, in dato 10 Juny 1790.

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

De Agent by het Departement van Inwendige Politie en Toezicht op den flaat van Dyken, Wegen en Wateren der Bataaffche Republiek, aan het Departementaal Beftuur van den AmfteL

In den Haag, den 10 July 1799.

Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

BURGERS BESTUURERS!

, 33aar myne berichten van alömme mede brengen , dat byna overal de aan hargfrs van het vernietigd Stadbouderfchap in dit tyd^gewrigt 9 buiten gemeen Hout en onbefchaamd, even als hadden zy thans meer dan ooit grond voor hunne misdadige hoop op eene aanftaande tegenomwenteling, waar door het vernietigd Stadhouderfchap en Aristocratisch Beftuur , op de puinhoopen eener orde van zaaken op de Rechten van den Mensch en Burger gegrondvest, zoude worden herfteld, zig niet ontzien, om van alle kanten, niet alleen diverfe fchrikbaa. rende tydingen te verfpreiden , en oproerige Contrarevolutionaire discourfen te houden ; maar zelfs ook openlyk te verzeekeren, dat de gewezene Stadhouder eerlang binnen deze Republiek ftaat te retourneeren^ en van zyn posten weder posfetfie f.e neemen of anderen te occupeeren, dewyl men my daar en boven nog verzekerd , dat er reeds in diverfe plaatzen Oranje Cocardes gemaakt en ook openlyk zoo op Kermisfen als elders onder byjouterien en andere winkelwaaren , oronge reekenen gedebiteerd worden en te koop liggen; —■ en daar het niet alleen in 't generaal noodzaaklyk is daar inne te voorzien , gelyk ook diverfe Publicatien fints de Revolutie van 1795. daar tegens geëmaneerd geworden zyn; maar ook in confideratie dat vooral in deze oogenblikken meer dan ooit noodzaa* kelyV is, op alle deze en andere geheime en openlyke machinatien der verderffelyke Oranje parthy, een waakend oog te houden, zoo dient deeze om UI. aanteIchryven en te vermaanen , om binnen Ul. Departement de noodige aanfehry. ving te doen; en alle die zulks aangaat, en de waakzaamheid over de publieke veiligheid en in ftandhoading der tegenwoordige order van zaaken is aanbevoolen, op hunne verandwoordelykheid te gelasten, op al 't geen voorfz. is met ver* dubbelde attentie toetezien, en alle mogeJyke moeite aantewinden ter ontdekkinge van de fchuldigen, en tegen dezelve het Recht des Bataaffche Volks waartenemen, en de vigerende Wetten, zonder eenige Conniventie te handhaven» Waar mede ik in afwagcing van eenige Communicatie uwer ontdekkinge. Blyve

Heil en Broederschap!

Uw Medeburger (Was Geparapheert) A. J. la PIERR E,

("Onder ftond) Ter ordonnantie van denzelven

(Wasgeteekead) Q. ONDAATJE.

de Municipaliteit va*

Sluiten