Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land.

GELYKHEID, VRYHEID-

EXTRACT uit de Notulen van het Departementaal Befiuur van den Amjiel, van

Woensdag den 17 Juïy 1799.

Het vyfde Jaar dér Bataaffche Vryheid.

Vjedelibereerd zynde over de Misfive van den Agent van Nationaale Opvoeding der Bataaffche Republiek in dato 26 Juny LI., breeder genotuleerd onder de Notulen van dit Beftuur in dato 28 Juny, lub N. 287, en als toen in advis gehouoen — luidende als volgt:

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

De eigent van Nationaals Opvoeding der Bataaffche Republiek, aan het Departementaal Befiuur van den AmfleU

In den Haag, den 26 Juny 1799.

Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

MEDEBURGERS!

Daar ik van tyd tot tyd geinformeerd worde, dat de Departementale Beftuuren in de refpe&ive Departementen zwarigheid maken, om te di poneren op de aanzoeken van onderfcheidene Municipaliteiten, tot het approberen van door haar gedaane aanftellingen van Perfonen op vacante Schoolmeesters plaatfen; en bevonden heb, deze huiverigheid in eene omisfie haren grond te hebben, die by het drukken der, door het Uitvoerend Pewind aan de Departementaale Beftuuren toegezondene, Inftruétie voor den Agent van Nationaale Opvoeding heeft plaats gehad; — heb ik nodig geoordeeld , ten einde dezelve uit den weg te ruimen, reeds voor eenigen tyd aan het Uitvoerend • Bewind het herdrukken en op nieuw verzenden van die Inftruöie voor te dragen, met dat gevolg, dat, hetzelve mijne vooHragt geaggr ëerd hebbende, daar aan eerlang zal worden voldaan. Dan, vermits inmiddels diezelfde zwaarigheid nog by Ulieden zou kunnen voortduuren, en daaruit eene ftremming in het openbaar onderwys, vooral op die piaatf-n, die van eenen Onderwyzer verftoken, hetzelve meest behoeven, zou kunnen geboren worden, vind ik my verpligt, UI. by dezen legaal te informeren, dar in de gedrukte Exemplaren myner Inftruétie, blykens derzelver, door het Uitvoert nJ Bewind by myne aanftelling my toegezonden, geauthentifeerde Copie, in het • 10de Artikel, achter de woorden: — Plaatfelyke Gemeente - Befiuur geomitteerd zyn de woorden: onder approbatie van het Departementaal Beftuur; vertrouwende, dat deze informatie provifioneel, en tot zoo lang een herdrukt exemplaar myner Inftru&ie Ul zal ter hand gekomen zyn, alle zwarigheid aan UI. zal benemen, om te voldoen aan de begeerte dier Gemeente-Beftuuren, welke by hun gedaane aanftellingen van Schoolmeesters aan uwe Vergadering ter approbatie zullen aanbieden.

Heil en achting!

De Agent der Nationaale Opvoeding (Was Geparapheerd) van der PALM.

(Onder ftond) Ter ordonnantie van denzelven

(Was geteekend) WENCKEBACH.

de Municipaliteit van

Sluiten