Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land. 'f f/j

GELYK HEID, VRYHEID-

EXTRACT uit de Notulen van het Departementaal Befiimr van den Amflel, van

Vryda-r den 19 July 1799.

Het ryf'e Jaar der Bataaffche Vryheid.

Is geleezen eene Misfive van den Agent van Juflitie der Bataaffche Republiek, in dato 18 dezer.

GEL YK HEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

Be Agent van Juflitie der Bataaffche Republiek aan het Departementaal Beftuur van den Amflel^ te Amf erdam,

In den Haag, den 18 Juny 1799.

Het Vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Ingevolge van, en ter voldoening aan een Befldt van 't Uitvoerend Bewind, van den 9. deezer, waarby, onder anderen, is befloten, de Departementaale Beftuuren, binnen deeze Republiek aanrefchryven en te gelasten, om , voor zoo verre, in hunlieder Departement door of, op last van de geweezen

intermediaire administrative bestüüren, Ófte Oök door de respective

municipalitbiten, OP EIGEN GEZAG, tot uitvoering van het geftatuëerde by het 35. Articul der Algemeene Grondbeginzelen van de Staatsregeling, eemge fequestratiën mogten zyn gefchied, dezelve fequestratiën, in zo verre, op te heffen, en ten dien einde aan de refpective Municipaliteiten binnen hun Departement, de nodige aanfchryvinge te doen. —

Zo zende ik hiernevens een Extract uit opgemeld befluit, ten einde te doen ftrekken tot Ulieder informatie, en om Ulieden daar naar te gedragen.

Heil en Broederfchap / (Was Geparapheerd) J. E. REUVEN S.

(Onder ftond) Ter Ordonnantie

(Was Geteekend) W. H. DROGHOORN.

De ÈxtraB Refolutie luidt als volgt: GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Be fluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek,

Dingsdag den 9 July 1799. Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Is geleezen het Rapport van den Agent van Juftitie van den 8. dezer loopende maand, gerequireerd den 11, Juny 1. 1, N°. 24. op eene Misfive

de Municipallteit van

Sluiten