Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Limi. '

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit de Notulen van het Departementaal Befluur van den AmfleU van den \iden April 1799» net yyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Is geleezen een Extraft uit het Register der Befluiten van he,t Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 4den dezer maand, (N°. 77.) luidende als volgt :

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

EXTR ACT uit het Register der Befluiten van het Uitvoerend Bemnd der Bataaffche Republiek.

Donderdag den 4den April 1799. Het vyfde Jaar der Bataaffche Fryheid.

Gehoord zynde het gerapporteerde, enz :

Is, na deliberatie beflooten, dat als nu, als het refultaat van alle de door dit Bewind genomene dispofitien, tot ontflag en weder aanitelling van Commisfarisfen, tot onderzoek na den richtigen Opbrengst der Heffing van 8 pCt., 't federt, enz., met last aan de gemelde Departementaale Beftuuren:

1. Enz.

2. Enz.

3. Om de Commisfien tot Onderzoek, ieder in hun Departement, te informeeren, dat de Zitting der Commisfien, wanneer alle de Leden prEefent zijn, zal moeten worden gehouden in de Hoofdplaats van den Ring; dat de Zitting der gefplitfte Commisfien zal moeten worden gehouden in ieder der Dorpen, Gemeentens of Carfpelen, waar deze Commisfien zullen werkzaam zyn, waartoe hun door de Municipaliteiten het Locaal zal worden aangeweezen; met verdere kennisgeeving aan deze Commisfien, dat de meerdere kosten, als één Gulden daags, by de Inftruétie, aan den Amanuenfis toegelegd, welke, by het onderzoek in de byzondere Gemeenten zullen moeten worden gemaakt, op de minste kostbaarfte wyze, onder de reiskosten kunnen worden gebragt.

En 4., enz. En zal, enz.

(was geparapheert) (onder ftond) (was getekend)

F. ERMERDN S, vt. Accordeert met voorfz. Register: S. DASSEVAEL, abf. Secretario.

En

Sluiten