Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vm het Land.

GELYKHEID, VRYHEID-

EXTRACT uit de Notulen van het Departemn» taal Beftuur van den Amftel, van

Dingsdag den 27 Augustus 1799. Het vijfde Jaar der Bataaffche Fryheïd.

Is geleezen een Extract uit het Register der Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 22ften dezer, (No. 20.) van den volgenden inhoud:

GELYKHEID,VRYHEID, BROEDERSCHAP.

ExtraSt uit het Register der Bc'7r':jn van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek,

Donderdag den 22 Augustus 1799.

Het vijfde Jaar der Bataaffche Vrijheid.

Is geleezenhet rapport van den Agent van Oorlog, van den ex dcessr lopende maand, gerequireerd: . .

1° Den 15 bevoorens (n°, -*5 0 op eene Misfive van de Mumcipaliteit der Stad Brielle, in dato den 12 deezer zelfde maand, houdende: dat de Gommisfatisfen ter hunner adfiftentie, in de regiftratie der te wapenen Burgers, aan haar hadden vertoond, dat Zylieden in de noodzaaklykheid waren geweest , en als nog zouden zyn , eenige kosten en voorfchotten , ter voortzetting hunner werkzaamheden, te doen , verzoekende , op de een of andere wyze . te worden

gededommageerd, dienvolgende, hetBefluit van dit bewind ïmploreeren-

de. nopens den voet en wyze, waarop hun eenig dedommagement zoude geworden;

ft0, enz.

Waarop gedelibereerd zynde, is befloteni

Voor eerst: De refpeftive Departementaile Beftuuren te gelasten, zoals gefchiedt bv deeze , om de Gemeente Beftuuren in hun Departement aantefchryven dat de kosten van Schryfbehoeften, Schryf en Drukloonen enz., welke zv 'ter oorzaake van de registratie, in hunne Gemeente, onvermydelyk verplicnt zvn geweest, of noch verplicht mogten worden te maaken, hun door den Lande, od eene billyke wyze, in rekening van uitgave, zullen worden gevalideerd; En dat dit Bewind, van de Gecommitteerden ter Regiftratie verwacht, dat zy, voor t uitoeftenen van een zeer kortftondigen Burgerplicht, geen dedommagement van den Lande zullen prastendeeren, alzoo daaraan geene noemenswaardige kos ten, of verzuim van affaires, zyn geaccrocheerd geweest.

Wordende dienvolgens het Gemeente Beftuur van den Brielle, opzichtelyk derzelver voorfz verzoek, by deeze gerenvoyeerd aan het Departementaal Be. ftuur van Schelde en Maas.

Ten Tweeden: Enz _ . .

En zal Extraér deezes worden gezonden aan den Agent van Oorlog, mitsgaders voor zoo veel het eerfte lid betreft, aan de refpective Departementaals Beftuuren en aan de Commisfarisfen van dit Bewind by dezelve, alsmede aan het Gemeente Beftuur van den Brielle, tot informatie en naricht refpectivelyk.

(Geteekend) F. ERMERINS vt.

(Onder ftond) Accordeert met voorfz. Register.

(Geteekend) C. G. HULTMAN.

En is beltoten, by Extract uit de Notulen, Copie van hetzelve Befluit te doen toekomen aan alle de Mimici aliteiten onder dit Departement, omme te ttreKK-'O tot derzelver informatie en naricht.

Accordeert met voorfz. Notuleoé

dt Municipaliteit van

Sluiten