Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Foor het Land.

GELYKHEID, VRYHEID-

EXTR ACT uit de Notulen van het Departement taal Be/tuur van den Amflel, van

Woensdag den 4 September 1799. Het vijfde 'Jaar der BataafJche Pryheid.

Js geleezen eene Misfive van den Agent van Oorlog, in dato 2 September 1790* zynde van den volgende inhoud:

GELYKHEIDPVRYHEIDa BROEDERSCHAP.

De Agent van Oorlog der Bataaffchë Republiek, aan het Departementaal Bejluur van den AmfleL

In den Haag, den 2 September 1799.

Het Fyfde Jaar der Bataaffchë VryheiL

BURGERS!

^^ende UI. hier nevens Copie van een Extract uit het Register der Belluitert van het Uitvoerend Bewind, in dato 2 dezer, UI, namens hetzelve Bewind gelastende om den inhoud van het daar in vermelde Decreet op de allerfpoedigftg en gefchiktfte wyze het bedoelde effect te doen forteeren.

Heil en Achting, By abfentie van den Agent voorn, (getekend) A S ABBEMA.

(onderliond) Op last van denzelven,

rgetekend) H. van JUCHEM.

De Extraft Refolutie luidt als volgt:

GELYKHEID, VRYHEID, BROEDERSCHAP.

ExtraBt uit het Register der Be/luiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffchë Republiek.

Maandag den 2 September 1799.

Het vyfde Jaar der Bataaffchë Vryheid.

Js geleezen het Decreet van het Vertegenwoordigend Lichaam van heden,, wa^rby het Bewind, conform deszelfs voordragt van den iften dezer, worde geauthorifeerd, om de refpective Gemeente - Beftuuren, voornamelyk die def groote Steden, doch teffens ook die van het platte Land, aanefchryven om alle de Burgers te requireeren, welke tot October 1787: of na January

«795

* Mmicipaliteh van \^OW^~^^t^^\ ''

| Ver2. P!akkat2n

Sluiten