Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land.

GELYKIIEID, VRYIIEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit de Notulen van het Departementaal Beftuur van den Amflel, van den 12 Jen April I7PP> het yyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Ontfangen zynde een Extract uit het Register der Befluiten van het Uitvoerend Bewind der Bataaffche Republiek, van den 5(len dezer maand, (N°. 4.) zynde van den volgende inhoud:

Voorliet Land, N0.^

GEL YK HEID, VRYIIEID, BROEDERSCHAP.

EXTRACT uit het Register der Bef uiten van het Uitvoerend Bewind der 'Bataaffche Republiek.

Vrydag den 5dcn Aril 1799.

Het vyfde Jaar der Bataaffche Vryheid.

Is geleezen het Decreet van het Vertegenwoordigend Lighaam van den aden dezer loopende maand, vvaarby, met last aan dit Bewind, om daaraan de noodige publiciteit te geeven, wordt beflootcn en bepaald: dat alle Politieke of Militaire Ambtenaarcn, welke zich om continuatie van Penfioenen aan het Vertegenwoordigend Lighaam hebben geaddresfeerd, of aan welken, na ingenomen confideratiën en advies, van dit Bewind, als de verëischtens by de Staatsregeling, tot het verkrygen of behouden van eenig Penfioen gevorderd, bezittende, hetzelve is geaccordeerd geworden, Jaarlyks by het overzenden van derzelver Atteftatie de vita , ftrekkende om de Ordonnantie van derzelver verfcheenen Pennoen te ontfangen, daarby aan dit Bewind zullen moeten inzenden, een Declaratoir van het Gemeente Beftuur haarer Woonplaats , volgends het onderftaande Formulier:

„ Het Gemeente Beftuur van verklaart ten behoeve

» van dat hy is Stemgerechtigd Burger, en zyne Maat-

H fchappclyke pligtcn, door het hywoonen der Grondvergaderingen, ^ ï » buiten wettige verhindering, yverig vcrvuldt, en dus niet valt in de ■ | „ termen van den 14de Artikel van de Staatsregeling."

„ Alsmede, dat hy onder Eede heeft verklaard, onvermogend te • | £ » zyn, om van zyne eigene middelen te beftaan, ofte dieswegens nog > - '() ?> in geen ruimer omftandigheden te verfeeren, als wanneer aan hem „ het Penfioen, achtervolgends de verëischtens by de Staatsregeling I EZ •>•> gevorderd, was toegeftaan."

Welk Declaratoir in behoorlyke order bevonden zynde, zullen de n n gepenfioneerden, die hetzelve hebben geproduceerd, weder door dit

„ 1 Bewind OP de Jaarlykfche begrooting voor het volgende Jaar kunnen

worden geplaatst; terwy! hetzelve Declaratoir, benevens de Atteftatie

de

Sluiten