Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor het Land»

GELYKHEID, VRYHEID-

EXT R ACT uit de Notukn van het Departementaal Befluur van den Amftel, van

Maandag den 28 Oclober 1799. Het vyfde Jaar der Bataaffche Fryheid,

Js gehoord het Rapport van de Burgers van der mf.ui.vn en van halmael, Gecommitteerden,byBefluit van]den 17 deezer,om,wegens de voegzaamfte wyze van executie der beidé Aanfchryvingen van den Agent van Oorlog, in dato 15 October, te dienen van confideratie en advies; — daarby te kennen geevende, dat tot goed verftand van den Last van het Uitvoerend Bewind moet worden opgemerkt, dat hetzelve, by Befluit van den i; February, heeft vastgefteld:

Dat, u*t de gewapende Burgermagt een Corps ter concurrentie van 30CO Man, tot den werkelyken dienst des Vaderlands , buiten de Plaats hunner woonplaats, zoude worden mobiel gemaakt; — en ten dien einde uit ieder der acht Departementen 380 Man, by preferentie Ongehuwden, naar Haarlem zonden opgezonden worden , om aldaar te worden geöïganifeerd. —

Dat het Uitvoerend Bewind, by deszelfs nader Befleit van den 9 deezer, heeft bepaald, dat het gezegde Bataaffche Mobiele Burger-Corps uit de geregistreerde ongehuwde, fchoon nog ongewapende, Burgers moest worden gscompletteerd, en wel by loting, op de wyze, zo als nader in de Aanfchryvinge van den Agent is vermeld; , n 3 • ,1 J •

Dat, mitsdien het gemelde Corps moet worden geformeerd uit alle de geregistreerde Burgers, om het even of dezelve gewapend zyn of niet, zo dezelve flechts vallen in de termen der Wet, en niet zyn begreepen in de uitzonderingen, die by het 5de Articul van het 3de Hoofddeel van het Reglement voor de gewapende Burgermacht vermeld zyn; —

Dat ondertusfehen, hoe zeer de Registratie in dit Departement geheel ten uitvoer is gebragt, de opzending van 380 Man uit dit 1 departement naar Haarlem, tot formatie van het gezegde Legioen, niet heeft kunnen gefchieden, zo omdat de geheele gewapende Burgermacht in hetzelve is mobiel gemaakt, uit hoofde der nadering van het tooneel des oorlogs, als door andere bygekoomen omflandigheden; En mitsdien als nu nog uit alle de geregistreerde, zo gewapende als ongewapende, Burgers binnen dit Departement de voorzegde 380, by Loting, moeten worden gevonden. Advifeerende de Rapporteurs uit dien hoofde &c &c,

Waarop gedelibereerd zynde, is belloten, zich met het gedachte Rapport in allen deele te conformeeren, en dienvolgende:

I", De refpeöive Gemeente- Beftuuren, in voldoening van den lasc in de Misfives van den Agent van Oorlog vervat, aantefchryven:

a. Om de geënregistreerde, zo gewapende als ongewapende, Burgers, voor zo verre dezelve vallen in de termen der Wet, en niet begreepen zyn in de uitzonderingen, vervat in het 5de Articul van het ede Hoofddeel van het Reglement voorde gewapende Burgermacht,, in de onderfcheidene Wyken hunner woonplaats te convoceeren: en zulks ten einde ^ ten over {taan van de Colonel van dit Departement, of van den geen, die door hem daartoe zal worden gecommitteerd) onderling te loten, ter formeering van het Contingent van 380 Man voor dit Departement, tot completteering van het Bataaffche Mobiele Burger-Corps. — Zullende voor de weigerende en ablënten door de Gemeente - Beftuuren, ten overftaan van den Commisfaris van het . Uitvoerend Bewind by dit Departement, worden gelcot: alles met inachtneeming van de bepaalingen, by het Sfte lid van het Befluit van het Uitvoerend Bewind, in dato 17 February L 1. iN°. $3. voorgefchreeven.

de Mimhïpaliteit van

Sluiten